1

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 22ης Μαρτίου/4ης  Ἀπριλίου 2014, ἡ χορῳδία τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Ἀλίμου ὑπό τόν Διευθυντήν αὐτοῦ κ. Κωνσταντῖνον Πουήν καί τήν μουσικήν καθοδήγησιν τῆς μουσικοῦ καθηγητρίας κ. Ἰωάννας Ἀγγέλου, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ἀντιπροσωπευτικήν ταύτην χορῳδίαν τοῦ σχολείου Ἀλίμου ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί ἐκαλοσώρισεν τούς μαθητάς ὡς ἀγγέλους εἰρήνης εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, καθ’ ὅτι διά τῆς μουσικῆς ὁ ἄνθρωπος εἰρηνεύει μετά τοῦ Θεοῦ καί τῶν συνανθρώπων του, ἀνέπτυξεν δέ αὐτοῖς  τό θρησκευτικόν, εἰρηνευτικόν καί πολιτιστικόν ἔργον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ἐπῄνεσε τήν πρωτοβουλίαν ταύτην, προσκυνηματικήν καί μουσικήν, καί ἐξεδήλωσε ἐνδιαφέρον διά τήν  συνέχισιν αὐτῆς, διά συνεργασίας τῆς χορῳδίας μετά χορῳδιῶν τοῦ Πατριαρχείου καί διά μαθητῶν τοῦ Σχολείου Ἀλίμου ἐπιθυμούντων ἐνδεχομένως να φοιτήσουν εἰς τήν Ἱερατικήν Σχολήν τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐν συνεχείᾳ τῶν λόγων τοῦ Μακαριωτάτου, ἡ χορῳδία ἔψαλλε τούς ὕμνους «Χριστός Ἀνέστη», «Χαῖρε Σιών Ἁγία» καί τόν Πατριαρχικόν Πολυχρονισμόν.

Εὐθύς ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσε εἰς τούς καθηγητάς καί τούς μαθητάς Ἁγιοταφιτικάς Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας καί ηὐχήθη αὐτοῖς  καλήν συνέχειαν καί τελείωσιν τῆς προσκυνηματικῆς αὐτῶν θεωρίας καί καλήν ἐπιτυχίαν εἰς τά μαθήματα αὐτῶν.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/eUxcenjr2OU