1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν νύκτα τῆς Παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων, 24ης Δεκεμβρίου 2019 / 6ης Ἰανουαρίου 2020, κατῆλθεν εἰς τήν Βασιλικήν ἀπό τῆς Πύλης τοῦ Βαπτιστηρίου Ἀρχιερατική Συνοδεία, προεξάρχοντος τοῦ  Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου διά τήν ἀρχήν τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου τῶν Χριστουγέννων.

Διαρκούσης τῆς ἀκολουθίας ταύτης τοῦ Ὄρθρου, περί 23’ προμεσονύκτιον ὥραν προσῆλθεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εἰς τό Ἱερόν Βῆμα ἀπό τοῦ παρεκκλησίου τοῦ ἁγίου Νικολάου καί ἤρξατο τῆς ἀκολουθίας τοῦ «καιροῦ», ἐνδυθείς Ἐκεῖνος καί οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ λαβόντες «καιρόν» ἱερεῖς.

Εὐθύς μετά τοῦτο καί ἐν ᾧ ἐψάλλετο τό Κάθισμα: «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός», ἤρξατο ἡ ἐπίσημος κάθοδος τῆς λιτανείας εἰς τό Σπήλαιον ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ὄντων δεξιά τοῦ Μακαριωτάτου τοῦ Dr. Mohammad Shtayyeh, Πρωθυπουργοῦ τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας καί ἀριστερά τοῦ Ἕλληνος Γενικοῦ Προξένου, τοῦ κ. Sami Dawood Πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας τῆς Ἰορδανίας καί ἐκπροσώπου τοῦ Μεγαλειοτάτου βασιλέως τῆς Ἰορδανίας Abdullah II καί ἄλλων ἀντιπροσώπων τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους.

Ἅμα τῇ  καθόδῳ εἰς τό Σπήλαιον ἀνεγνώσθη τό Εὐαγγέλιον τῆς Γεννήσεως ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου: «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐξῆλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αὐγούστου…», (Λουκ. 2, 1-20) ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου ἑλληνιστί, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου ἀραβιστί.

Μετά τοῦτο ἀνεπέμφθη δέησις καί μετά τήν δέησιν ἔλαβε χώραν ἡ  ἀνάγνωσις τοῦ Μηνύματος τῶν Χριστουγέννων τοῦ Μακαριωτάτου ἑλληνιστί ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου ὡς ἕπεται:

“Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ σήμερον ἡνώθησαν,

τεχθέντος τοῦ Χριστοῦ.

Σήμερον Θεός ἐπί γῆς παραγέγονε

καί ἄνθρωπος εἰς οὐρανούς ἀναβέβηκεν.

Σήμερον ὁρᾶται σαρκί

ὁ φύσει ἀόρατος διά τόν ἄνθρωπον.

(Β΄ Στιχηρόν Ἰδιόμελον Λιτῆς Χριστουγέννων).

Ἐν χαρᾷ πεπληρωμένῃ, ἐν ἀγαλλιάσει, εὐχαριστίᾳ καί δοξολογίᾳ, ἡ Ἐκκλησία ἀνά τόν κόσμον ἑορτάζει σήμερον τήν Μητρόπολιν τῶν ἑορτῶν, τήν ἑορτήν τῆς ἐκ Παρθένου κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος  ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία εὐχαριστεῖ τόν Θεόν, διότι πιστός ὤν ἐξεπλήρωσε τάς διά τῶν προφητῶν ἐπαγγελίας Αὐτοῦ πρός τόν ἄνθρωπον. «Λύτρωσιν ἀπέστειλε τῷ λαῷ Αὐτοῦ (Ψαλμ. 110, 9).  Ἐλεήμων καί φιλάνθρωπος ὤν ὁ Θεός,  «ὑπερεῖδε τούς χρόνους τῆς ἀγνοίας» (Πράξ. 17, 30) καί τῆς ἀποστασίας τοῦ ἀνθρώπου καί «ἐπεδήμησε πρός τούς ἀποδήμους τῆς αὐτοῦ χάριτος». Τόν ἄνθρωπον δραπέτην ὄντα ὡς ἀποδράσαντα τῆς πρός Αὐτόν κοινωνίας κατά τόν ἅγιον Κύριλλον Ἀλεξανδρείας (P.G. 75 908C), ὁ Θεός ἀνεζήτησε, εὗρε ὡς τό πλανηθέν πρόβατον, ἀνεκαίνισεν, ἀνεγέννησεν, ἐζωοποίησε, «μετεστοιχείωσε» καί ἐπανήνωσεν εἰς τήν κοινωνίαν, τήν ὁποίαν εἶχε μετ’ Αὐτοῦ ἅμα τῇ δημιουργίᾳ ἐν τῷ Παραδείσῳ.

Τοῦτο ἐποίησεν ὁ Θεός Πατήρ ἐν τῷ Υἱῷ Αὐτοῦ τῷ Μονογενεῖ. «Ὅτε ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλε τόν Υἱόν Αὐτοῦ εἰς τόν κόσμον, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπό νόμον, ἵνα τούς ὑπό νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν», (Γαλ. 4, 4-5).  Ὁ Πατήρ ηὐδόκησε καί «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο» (Ἰω. 1, 14). Κατά Κύριλλον Ἀλεξανδρείας «Ὁ ἐν ἀρχῇ Θεός Λόγος, ἐν κόλποις ὤν τοῦ Πατρός, ὑπέμεινε τήν δι’ ἡμᾶς κένωσιν ἑκών καί γέγονε σάρξ, τουτέστιν ἄνθρωπος, ἐταπείνωσεν ἑαυτόν δι’ ἡμᾶς καί ἐχρημάτισεν υἱός ἀνθρώπου, ἵνα δι΄ Αὐτοῦ ἡμεῖς πλουτήσωμεν Πατέρα τόν Θεόν, ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου, προσέλαβε σῶμα οὐκ ἄψυχον οὐδέ ἄνουν ἀλλά ἐψυχωμένον ψυχῇ λογικῇ, (Περί Ἐνανθρωπήσεως, PG 77, 989D & 1092C), ἵνα καταστήσῃ τόν ἄνθρωπον «κοινωνόν θείας φύσεως». (Β΄ Πέτρ. 1, 4).  Τό ἐν τῇ Ἐνανθρωπήσει πρόσλημμα, ἤτοι τήν ἀνθρωπότητα ὅλην, ἡγίασε διά τῆς ζωῆς Αὐτοῦ ὁ Κύριος καί διά τοῦ Σταυροῦ, τῆς Ἀναστάσεως καί Ἀναλήψεως Αὐτοῦ ἀνεβίβασεν εἰς τόν οὐρανόν καί ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ. Ὤ τῆς φιλανθρωπίας! Ὤ τῆς εὐνοίας! Ὤ τῆς δωρεᾶς! Ὁ Θεός ἐν τῷ Χριστῷ κατῆλθεν εἰς τήν γῆν καί ἀνεβίβασε τόν ἄνθρωπον εἰς τόν οὐρανόν.

Τό ὑπέρ φύσιν καί λόγον οὐράνιον μυστήριον τοῦτο ἔλαβε χώραν ἐν χρόνῳ καί τόπῳ, ἐπί Καίσαρος Ὀκταβιανοῦ Αὐγούστου και εἰς Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας καί μάλιστα ἐν τῷ ἀπερίττῳ σπηλαίῳ τούτῳ, συνεργούντων καί μαρτυρούντων τῶν στοιχείων τῆς φύσεως καί Δυνάμεων Ἀσωμάτων. Ταῦτα κατά τόν θεολόγον τῆς ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν μιᾶς ὑποστάσεως καί δύο φύσεων, θελήσεων καί ἐνεργειῶν ἅγιον Σωφρόνιον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων ἦσαν «ἡ ἀστροκίνητος ἕλκυσις τῶν μάγων, ἡ τῶν ποιμένων οὐράνιος μύησις, ἡ δωροφορία καί ἡ προσκύνησις», (Συνοδική Ἐπιστολή (PG 87, 3176D). Μάγοι Περσῶν βασιλεῖς ὑπό ἀστέρος ὁδηγούμενοι καί ποιμένες ἀγραυλοῦντες ὑπό ἀγγέλων διά τοῦ «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2, 14), προσκαλούμενοι, ἐπί τό αὐτό συνήντησαν καί ἔκθαμβοι πεσόντες προσεκύνησαν, «εἶδον γάρ ἐν τῷ σπηλαίῳ βρέφος κείμενον τόν ἄναρχον». 

Τήν ἀπαρχήν ταύτην τῶν μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ παρέλαβε ἀπό τούς αὐτόπτας καί αὐτηκόους μάρτυρας αὐτοῦ καί διατηρεῖ ἀνά τούς αἰῶνας ἡ Ἐκκλησία. Διά τοῦ μυστηρίου τούτου διαπαιδαγωγεῖ, διαπλάσσει, εἰρηνοποεῖ, ζωοποιεῖ καί ἁγιάζει τά μέλη της. Τοῦτο διακηρύσσει τοῖς ἐγγύς καί τοῖς μακράν ἕως τῶν περάτων τῆς οἰκουμένης. Διά τούτου ἐξασκεῖ  τήν εἰρηνευτικήν αὐτῆς ἀποστολήν εἰς τόν κόσμον ὅλον, «τήν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς, τήν ὁποίαν ἔδωσεν εἰς αὐτήν ὁ Θεός» (Β΄ Κορ. 5, 18), «ὁ καταλλάσσων τούς ἀνθρώπους ἑαυτῷ», (Β΄ Κορ. 5, 19) ἐν τῇ Ἐνανθρωπήσει τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ.

Τό ὑπερφυές καί σωτήριον μυστήριον τοῦτο κηρύσσει καί ἡ τῶν Ἱεροσολύμων πρώτη Ἐκκλησία τῆς Χριστιανοσύνης, ἀπό τοῦ τόπου, ἐν ᾧ τοῦτο ἐπεφάνη, ἀπό τοῦ θεοδέγμονος σπηλαίου καί ἀπό τῆς ἐπ’ αὐτοῦ Κωνσταντινείου καί Ἰουστινιανείου Βασιλικῆς, εὐλογοῦσα τό ποίμνιον αὐτῆς ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ καί ὁπουδήποτε ἀνά τόν κόσμον. Εἰς δέ τόν τιμῶντα τήν ἑορτήν αὐτῆς, Ἐξοχώτατον Πρόεδρον τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους κ. Μαχμούντ Ἀμπάς – Ἀμποῦ Μάζεν, εὔχεται ὑγιείαν, δύναμιν καί ἔτη πολλά, ἵνα ὁδηγῇ τό κράτος του εἰς τήν ἐπίτευξιν ὅλων τῶν στόχων αὐτοῦ, τῆς ἀπονομῆς ὅλων τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ  εἰς τήν γενέτειραν πατρίδα αὐτοῦ”. _Καί ἀραβιστί ὑπό τοῦ ἐκπροσώπου Τύπου εἰς τά Ἀραβικά Μ.Μ.Ε. Πρεσβυτέρου π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, καί ἔλαβε χώραν ἡ ἐν τῷ ἀστέρι καί τῇ φάτνῃ προσκύνησις τοῦ Μακαριωτάτου, τῶν Ἀρχιερέων, τῶν Ἱερέων καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου.

Ἠκολούθησεν ἡ ἄνοδος  ἀπό τῆς βορείου πύλης τοῦ Σπηλαίου καί ἡ λιτανεία τρίς πέριξ τῆς πεντακλίτου Βασιλικῆς ἐσωτερικῶς ἐν ψαλμωδίᾳ, τῶν Καταβασιῶν «Χριστός γεννᾶται δοξάσατε» καί ἡ κατάληξις  αὐτῆς εἰς τό μέσον αὐτῆς μετά δεήσεως.

Ἠκολούθησεν ὁ Ὄρθρος καί ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τό Καθολικόν τῆς Μονῆς, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου, συλλειτουργούντων τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Λύδδης κ. Δημητρίου, Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἁγιοταφιτῶν  Ἱερομονάχων, Ἱερέων καί Διακόνων καί ἡ θεία Λειτουργία εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ καί ἡ ἀπόλυσις τῆς θείας Λειτουργίας συμφώνως πρός τό Καθεστώς τήν 3.30 μ.μ. ὥραν τῆς πρωΐας.

Ἠκολούθησε δεξίωσις, τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών ψαλλόντων τά Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, μετά δέ ταύτην, ἑόρτιος τράπεζα εἰς τό ἡγουμενεῖον, παρατεθεῖσα ὑπό τοῦ ἀνακαινιστοῦ τῆς Μονῆς Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου.

Τήν πρωΐαν περί τήν 9.00 π.μ. ὥραν κατῆλθε διά προσκύνησιν εἰς τό Σπήλαιον συμφώνως πρός τό Καθεστώς ὁ Δραγουμανεύων Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας