1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό Σάββατον, 25ην Δεκεμβρίου 2011/ 7ην Ἰανουαρίου 2012, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων εἰς τήν πόλιν τῆς Βηθλεέμ, συμφώνως πρός τήν ἀνέκαθεν κρατήσασαν προσκυνηματικήν, ἐκκλησιαστικήν καί τυπικήν διάταξιν ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων .

Ἡ ἑορτή τῆς νυκτός τῶν Χριστουγέννων.

Ἡ ἑορτή διά τήν νύκτα τῶν Χριστουγέννων ἤρχισε τήν νύκτα τῆς Παρασκευῆς πρός τό Σάββατον, 24ης πρός 25ην Δεκεμβρίου 2011 / 6ης πρός 7ην Ἰανουαρίου 2012, διά τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου εἰς τό Καθολικόν τῆς Βασιλικῆς ἀπό τῆς 10.30 μ.μ. νυκτερινῆς δι’ ἐπισήμου εἰσόδου ἀπό τοῦ Βαπτιστηρίου.

Πρίν τήν 12.00 μεσονύκτιον ὥραν καί ἐν ᾧ οἱ ψάλται ἤρχισαν νά ψάλλουν τό Κάθισμα «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός…», ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἐνδεδυμένος πλήρη Πατριαρχικήν στολήν καί πάντες οἱ Ἁγιοταφῖται Ἀρχιερεῖς ἐνδεδυμένοι ὡσαύτως πλήρη Ἁρχιερατικήν στολήν καί πλειάς ἱερέων Ἁγιοταφιτῶν καί παρεπιδημούνων ὡσαύτως μετά πλήρους ἱερατικῆς στολῆς ἀμφίων, ἐξεκίνησαν ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης τοῦ Καθολικοῦ μετά τοῦ Ἐξοχωτάτου Πρωθυπουργοῦ τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας κ. Σαλάμ Φαγιάντ, τοῦ Ἐξοχωτάτου Ὑπουργοῦ Βιομηχανίας καί Ἐμπορίου τῆς Ἰορδανίας κ. Σάμη Γκάμου, ἄλλων Παλαιστινίων ἀξιωματούχων, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου, καί κατῆλθον πρός τό Θεοδέγμον Σπήλαιον.

Ἐνταῦθα ἐψάλησαν ὑπό τῶν ψαλτῶν οἱ Ἀναβαθμοί καί ἀνεγνώσθη ἀκολούθως ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου τό Εὐαγγελικόν Ἀνάγνωσμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν Εὐαγγελίου «Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αὐγούστου…», (Λουκ. 2,1), μεθ’ ὅ ἀνεγνώσθη τό Μήνυμα Αὐτοῦ ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις ἑλληνιστί ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόποῦ Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου (ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://jerusalem-patriarchate.info/2011/12/20/4912/) , ἀραβιστί δέ ὑπό τοῦ ἱερέως π. Ἀΐσσα Μοῦσλεχ (ὁμοίως ἴδε. https://en.jerusalem-patriarchate.info/ar/2012/01/05/860/).

Μετά τοῦτο ἠκολούθησεν ἡ προσκύνησις ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν Ἀρχιερέων εἰς τόν Ἀστέρα καί τήν Φάτνην. Μετά τήν προσκύνησιν ἡ Πατριαρχική συνοδεία ἐξῆλθεν ἀπό τῆς νοτίου πύλης τοῦ Σπηλαίου καί ἐποίησε λιτανείαν τρίς πέριξ τῆς Βασιλικῆς διά τῶν ἐσωτερικῶν αὐτῆς κλιτῶν, ἐν ᾧ οἱ ψάλται ἔψαλλον τά τροπάρια τῆς λιτανείας καί τάς καταβασίας, «Χριστός Γεννᾶται, δοξάσατε».

Ἅμα τῇ λήξει τοῦ τρίτου κύκλου, ἡ λιτανεία κατέληξε εἰς τό μέσον τῆς Βασιλικῆς, ἔνθα ἀνεπέμφθη δέησις καί οὕτως ἔληξε.

Μετά ταῦτα ἐσυνεχίσθη ὁ Ὄρθρος εἰς τό Καθολικόν τῆς Βασιλικῆς διά τῶν διπλῶν καταβασιῶν τῶν ρυθμοτονικῶν «Χριστός Γεννᾶται» καί τῶν Ἰαμβικῶν «Στείβει θαλάσσης…», ψαλλομένων ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου ἀπό τοῦ Θρόνου καί ὑπό τῶν ψαλτῶν ἑλληνιστί καί ἀραβιστί.

Τοῦ Μακαριωτάτου λαβόντος καιρόν καί ἐνδυθέντος ὡς καί τῶν Ἀρχιερέων καί τῶν Ἱερέων, ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἀναγνωσθεισῶν τῶν Εὐαγγελικῶν Ἀναγνωσμάτων εἰς τήν Ἑλληνικήν, Ἀραβικήν, καί Ρωσικήν γλῶσσαν. Ταυτοχρόνως ἐτελέσθη θ. Λειτουργία εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον, προεξάρχοντος τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου.

Τῆς θείας Λειτουργίας μετέσχον ἐν κατανύξει πλῆθος Ὀρθοδόξων πιστῶν, Ἀραβοφώνων ἐντοπίων, Ἑλλήνων Ρώσων καί Ρουμάνων προσκυνητῶν.

Πολλοί τούτων ἐκοινώνησαν τῶν ἀχράντων μυστηρίων καί πάντες ἔλαβον τό ἀντίδωρον ἀναχωροῦντες διά τάς οἰκίας αὐτῶν, ἐν εὐχαριστίᾳ πρός τόν Θεόν διά τήν οἰκονομίαν τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους διά τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Αὐτοῦ καί διά τόν τοιοῦτον λαμπρόν ἑορτασμόν τοῦ γεγονότος τούτου ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου αὐτῶν Ἐκκλησίας καί δή εἰς τόν τόπον, ἔνθα ἐγεννήθη ὁ Χριστός καί ἐφάνη τοῖς ἀνθρώποις σωματικῶς.

Τήν 3.30 π.μ. ὥραν ἡ ἑορτή τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τό Σπήλαιον καί τήν Βασιλικήν εἶχε λάβει πέρας κατά τό καθεστώς.

Τήν πνευματικήν πανδαισίαν ἠκολούθησεν ἀρτύσιμος πλουσία τράπεζα, παρατεθεῖσα ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου εἰς τόν Μακαριώτατον, τήν συνοδείαν Αὐτοῦ καί πολλούς ἐκ τῶν πιστῶν.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/DbZoHov4kJo

ngg_shortcode_0_placeholder