1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΗΘΛΕΕΜ 2015 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ).

Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί τήν προσκυνηματικήν καθεστωτικήν τάξιν εἰς τήν πόλιν Βηθλεέμ καί εἰς τό Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἐπ᾽ αὐτοῦ Βασιλικήν τῆς Γεννησεως, τήν Παραμονήν, Τρίτην 24ην Δεκεμβρίου/ 6ην Ἰανουαρίου 2015 καί ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς Τετάρτην, 25ην Δεκεμβρίου 2014/ 7ην Ἰανουαρίου 2015.

Τήν πρωΐαν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας τῆς Παραμονῆς, ἡ Ἰσραηλινή Ἀστυνομία ὑπό τόν κ. Ἄβη Μπιτόν καί ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ κ. Σεζάρ Μαρζῆε προσελθόντες εἰς τό Πατριαρχεῖον, συνεχάρησαν ἐπί τῇ ἑορτῇ τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, ἀκολούθως δέ συνεξῆλθον μετ᾽ Αὐτοῦ καί τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων ἐν πομπῇ πρός τήν πύλην τοῦ Δαβίδ.

Ἐνταῦθα ἡ συνοδεία ἐπιβᾶσα εἰς ὀχήματα κατηυθύνθη πρός τήν νοτίως τῆς Ἱερουσαλήμ κειμένην Ἱεράν Μονήν τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ. Ἐνταῦθα, μετά τήν ἐν τῷ Ναῷ προσκύνησιν καί τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ φιλόφρονα ἀναψυχήν διά προσφαγίου, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνεχώρησε, τῇ τιμητικῇ προπορεύσει πέντε Ἰσραηλινῶν ἱππέων καί ἔφθασεν ἕως τάς παρά τόν τάφον τῆς Ραχήλ συνοριακάς σιδηρᾶς πύλας.

Τῶν πυλῶν τούτων ἀνοιχθεισῶν ὑπό τοῦ Ἰσραηλινοῦ στρατοῦ, διῆλθεν ὁ Μακαριώτατος καί ἡ ἐξ Ἀρχιερέων τούτου συνοδεία, ἐν ᾧ ἐσταμάτησαν πρό ταύτης οἱ Ἰσραηλινοί ἱππεῖς καί προεπορεύθησαν ἀπό τῆς πύλης καί ἐντεῦθεν Παλαιστίνιοι μοτοσυκλετισταί ἕως καί τῆς Βηθλεέμ, ἐν ᾧ δεξιά καί ἀριστερά τῆς ὁδοῦ ἵσταντο πιστοί ἀνεξαρτήτως δόγματος, Ὀρθόδοξοι καί ἄλλοι, μετά τῶν τέκνων αὐτῶν, ἔτι καί βρεφῶν, χαιρετούντων καί ζητούντων τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου.

Εἰς τήν πλατεῖαν τῆς Βηθλεέμ ἐπεφυλάχθη θερμοτάτη ὑποδοχή τῷ Μακαριωτάτῳ ὑπό πλήθους λαοῦ, ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, ὅστις καί ἐκαλωσώρισεν Αὐτόν, καί ὑπό τῶν ἐκπροσώπων τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας Δημάρχου Βηθλεέμ, Νομάρχου, Ὑπουργῶν καί τῆς Ἀστυνομίας.

Ἐκ τῆς πλατείας τῆς πόλεως ἤρξατο ἡ λιτανεία, τῶν ἱερέων ἐνδεδυμένων, προπορευομένων, καί τῶν ψαλτῶν ψαλλόντων τό Ἀπολυτίκιον «Ἡ Γέννησίς Σου, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν» καί κατευθυνόμενοι πρός τήν αὐλήν τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως καί διερχόμενοι διά τῆς μικρᾶς χαμηλῆς πύλης, ὑπομιμνῃσκούσης τήν ἄπειρον συγκατάβασιν τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος καί ἐνταῦθα κατά σάρκα γεννηθέντος Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ καί τήν προστασίαν αὐτῆς ὑπό τῶν ἐπιδρομέων τῶν αἰώνων.

Εἰσελθοῦσα ἡ Πατριαρχική πομπή διῆλθε διά μέσου τῆς Βασιλικῆς – τοῦτο εἶναι δικαίωμα μόνον τῶν Ὀρθοδόξων -καί ἀπό τοῦ χώρου πρό τοῦ εἰκονοστασίου κατελθοῦσα δεξιά καί διά τοῦ παρεκκλησίου τοῦ ἁγίου Νικολάου κατῆλθε διά τῆς νοτίου πύλης εἰς τό θεοδέγμον Σπήλαιον, ἔνθα ἀνεπέμφθη δέησις καί ἔλαβε χώραν ἡ προσκύνησις τοῦ Πατριάρχου, τῶν Ἀρχιερέων καί τῶν Ἱερέων.

Μετά ταῦτα ἔλαβε χώραν ἡ ἄνοδος διά τῆς βορείου πύλης τοῦ Σπηλαίου καί εἰς τό Καθολικόν ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῶν Χριστουγέννων, μετά τάς ὁποίας ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός μετ᾽ Ἀρτοκλασίας καί ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ἡ τελετή τῆς παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων εἰς τήν Βασιλικήν ἀπελύθη συμφώνως πρός τό προσκυνηματικόν καθεστώς τήν 3.30 μ.μ. ὥραν.

Μετά τοῦτο, ἐξελθοῦσα ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀπό τῆς πύλης τοῦ Βαπτιστηρίου, ἦλθεν εἰς τό ἡγουμενεῖον, ἔνθα ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Βηθλεέμ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος παρέθεσε νηστήσιμον τράπεζαν. Τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, περί ὥραν 7.00 μ.μ. εἰς τήν αὐτήν αἴθουσαν ἡ Α.Θ.Μ. παρέθεσε δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Προέδρου Μαχμούδ Ἀμπάς Ἀμποῦ-Μάζεν, εἰς ὅ παρεκάθισαν Ὑπουργοί καί ἄλλοι ἀξιωματοῦχοι αὐτοῦ καί ὁ ἐξ Ἰορδανίας ἀντιπρόσωπος Ὑπουργός Ἐργασίας.

Εἰς τό δεῖπνον τοῦτο, ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τόν Πρόεδρον Ἀμποῦ – Μάζεν διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ, ἀναρτηθησομένης προσεχῶς.
καί ἐπέδωσεν αὐτῷ ἐνθύμιον τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων ἐξ ἐλεφαντοστοῦν, ὡς ἐπέδωσεν ἐνθύμιον καί τῷ ῾Υπουργῷ Ἐργασίας, ἐκπροσώπῳ τῆς Ἰορδανίας.

Διά τούτων ἔληξεν ὁ ἑορτασμός τῆς Παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς Βηθλεέμ καί οἱ Πατέρες καί πιστοί ἀνεχώρησαν εἰς τά ἴδια διά ἀνάπαυσιν ἐν ὄψει τῆς ἀκολουθίας τῆς νυκτός τῶν Χριστουγέννων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/gYvFFBJVR_4