1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Πέμπτην, 6ην /19ην Ἰανουαρίου 2011, ἑωρτάσθη μέ πᾶσαν μεγαλοπρέπειαν καί λαμπρότητα ἡ ἑορτή τῶν Θεοφανείων ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως πρός τήν ἐκκλησιαστικήν τυπικήν καί προσκυνηματικήν αὐτοῦ διάταξιν.

Συμφώνως πρός ταύτην, τήν πρωΐαν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας  ἐτελέσθη εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ὁ Ὄρθρος, ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί ὁ Μέγας Ἁγιασμός, οὗ μετέλαβον οἱ πλεῖστοι τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Μετά τοῦτο οἱ Ἁγιοταφῖται συνενωθέντες τῷ Μακαριωτάτῳ εἰς τήν αὐλήν τοῦ κεντρικοῦ Μοναστηρίου κατῆλθον συνοδεύοντες Αὐτόν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα ἐγένετο προϋπάντησις καί προσκύνησις εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν, προσκύνησις εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον, εἴσοδος εἰς τό Καθολικόν, ἔνδυσις πλήρους Ἀρχιερατικῆς Σχολῆς τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν Ἱερέων, ἐν ᾧ ἐκρούοντο τά παρά τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν σήμαντρα.

Τούτων τελεσθέντων, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐτέλεσεν εἰς τό μέσον τοῦ Καθολικοῦ τήν τελετήν τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων, ἐφ’ ᾧ ἐψάλη τό «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου Κύριε», καί μετέδωσε τοῖς πιστοῖς, ἐντοπίοις καί πολλοῖς προσκυνηταῖς, ἵνα ἐπιχίσωσιν εἰς τά μέτωπα καί πίωσι καί ἁγιασθῶσιν.

Τοῦ Ἁγιασμοῦ τελεσθέντος, ἔλαβε χώραν ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἐπί τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, συλλειτουργούντων τῷ Μακαριωτάτῳ τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θεβωρίου κ. Μεθοδίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου καί Ἁγοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί παρεπιδημούντων ἱερέων.

Τέλος, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἐγένετο ἄνοδος εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τούς Πατέρας καί προσελθόντας προσκυνητάς, ἐπικαλούμενος ἐπ’αὐτούς τόν φωτισμόν τῆς ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ κατά τήν βάπτισιν τοῦ Κυρίου φανερωθείης Ἁγίας Τριάδος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/QPfE_YnomAA

ngg_shortcode_0_placeholder