1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό Σάββατον, 29ην Ἰανουαρίου/ 11ην Φεβρουαρίου 2023, ἑωρτάσθη εἰς τό Πατριαρχεῖον μέ μετάθεσιν ἡ μνήμη τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἑορταζομένη κανονικῶς τήν 30ήν Ἰανουαρίου ἑκάστου ἔτους.

Κατά τήν ἡμέραν ταύτην ἡ Ἐκκλησία τιμᾷ ὁμοῦ ἀπό κοινοῦ τούς τρεῖς Ἱεράρχας συμφώνως πρός διευθέτησιν ἀπό τοῦ 11ου αἰῶνος. Τότε ὡρισμένοι ἀπό τούς πιστούς ἐτίμων κατ’ ἐξαίρεσιν ὡς ἀνώτερον τόν Μέγαν Βασίλειον ὀνομαζόμενοι Βασιλεῖται, ἄλλοι τόν Γρηγόριον τόν Θεολόγον, ὀνομαζόμενοι Γρηγορεῖται καί ἕτεροι τόν Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον λεγόμενοι Ἰωαννῖται.

Πρός λύσιν τοῦ διχασμοῦ ἡ Ἐκκλησία καθιέρωσε τόν κοινόν ἑορτασμόν καί ὁ Ἐπίσκοπος Ἰωάννης ὁ Μαυρόπους συνέθεσε κοινόν κανόνα πρός τιμήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Κατά τήν ἡμέραν ταύτην οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι τιμῶνται ἰδιαιτέρως ὑπό τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων, διότι ἦσαν προστᾶται τῶν  γραμμάτων καί τῆς Παιδείας καί ἐχάραξαν τήν σχέσιν τοῦ Χριστιανισμοῦ πρός τήν ἀρχαίαν Ἑλληνικήν κλασσικήν  φιλοσοφίαν.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη κατά τήν ὡς ἄνω ἡμέραν θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών, προεξάρχοντος τοῦ Προέδρου τῆς Σχολικῆς Ἐφορίας,  Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, συλλειτουργούντων τοῦ Σχολάρχου Δραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου τῶν Ἀραβοφώνων π. Σύλλα καί π. Γεωργίου Μπαράμκη καί τοῦ Ἱεροδιακόνου Συμεών, ψαλλόντων τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου μετά τῶν μαθητῶν, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ Σχολάρχης Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα.

Τήν ἰδίαν ἡμέραν ἐτελέσθη Ἑσπερινός, καί τήν ἐπαύριον θεία Λειτουργία προεξάρχοντος ἐν χοροστασίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καί τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν αὐτοῦ παρά τήν Νέαν Πύλην.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας