1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τετάρτην, 30ήν Ἰανουαρίου/ 12ην Φεβρουαρίου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὡς προστατῶν τῆς παιδείας εἰς τόν ἐν Σιών Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος, στεγαζόμενον ἐντός τοῦ κτιρίου τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς τοῦ Πατριαρχείου.

Κατά τήν 30ήν Ἰανουαρίου ἑκάστου ἔτους, ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει ἀπό κοινοῦ τήν μνήμην τῶν ὡς ἄνω τριῶν Ἱεραρχῶν καί Οἰκουμενικῶν διδασκάλων ἀπό τοῦ 11ου μ.Χ. αἰῶνος, ἐπιλύσασα διά τῆς κοινῆς μνήμης ταύτης διχογνωμίαν τῶν πιστῶν ἐπί τοῦ ἐρωτήματος, ποῖος ἐκ τῶν τριῶν τούτων Ἱεραρχῶν ἦτο μείζων. Διά τῆς διευθετήσεως ταύτης τῇ εἰσηγήσει τοῦ Μητροπολίτου Ἰωάννου τοῦ Μαυρόποδος ἡ Ἐκκλησία ἔδωσεν ἀπάντησιν εἰς ὅσους ἐθεώρουν Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον ὡς μείζονα, εἰς ὅσους ἐθεώρουν Βασίλειον τόν Μέγαν ὡς μείζονα καί εἰς ὅσους ἐθεώρουν Γρηγόριον τόν Θεολόγον ὡς μείζονα, εἰρηνεύσασα πάντας.

Ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμην τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν καί ὡς προστατῶν τῆς Παιδείας, ἐπιλεξάντων τάς ἀξίας τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς κλασικῆς Παιδείας, αἱ ὁποῖαι υἱοθετοῦνται ὑπό τῆς ἀληθείας τοῦ Εὐαγγελίου ὡς ὠφέλιμοι διά τούς Χριστιανούς καί διά τούς νέους.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη εἰς τόν ὡς ἄνω Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Προέδρου τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας καί ἐν ταὐτῷ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, συλλειτουργούντων τοῦ Σχολάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου καί τοῦ διακόνου π. Συμεών, Διευθυντοῦ τοῦ Οἰκοτροφείου, καί τοῦ διακόνου π. Πατρικίου, ψάλλοντος τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου καί τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ Σχολάρχης ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τό γραφεῖον αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας