1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2009 ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ἑωρτάσθη καί ἐφέτος κατά τήν καθιερωμένην τάξιν καί σεμνότητα ἡ λαμπρά ἑορτή τῶν Θεοφανείων εἰς τό Πατριαρχεῖον τῶν Ἱεροσολύμων. Τήν Παραμονήν τῶν Θεοφανείων ἐτελέσθη ὁ Ἁγιασμός τῶν Ὑδάτων εἰς τόν Ἰορδανην Ποταμόν ὑπό τῆς Α.Θ.Μ., τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἐν μέσῳ 6.000 περίπου προσκυνητών, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα, κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου, τῆς πρέσβεως τῆς Μολδαβίας τοῦ Ἰσραήλ, κ. Λαρίσας Μίκολετς, τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Υπουργείου  Τουρισμοῦ ἐν τῷ Ἰσραήλ, κ. Μπεν Χουρ καί τῶν Ὑπευθύνων τοῦ Τμήματος Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ, κυρίων Γιακούμπ Σαλάμε καί Σεζάρ Μαρτζῆε.

Μετά τήν τέλεσιν τοῦ Αγιασμοῦ τῶν Ὑδάτων, κατά τήν ἰδίαν ἡμέραν, ὁ ἡγούμενος, Πανοσιώτατος π. Χρυσόστομος, παρέθεσε πλουσίαν τράπεζαν εἰς τόν Μακαριώτατον, τήν Συνοδείαν Αὐτοῦ καί πάντας τούς ἐν τῷ Ἰορδάνῃ Ποταμῷ παρευρισκομένους εὐλαβεῖς προσκυνητάς ἐν τῇ παρακειμένῃ τῷ Ἰορδάνῃ Ποταμῷ Λαύρᾳ τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου.

Ἐν δε τῇ ἡμέρᾳ τῶν Θεοφανείων, ὁ Μακαριώτατος, περιστοιχούμενος ὑπό  Ἀρχιερέων καί Ἱερέων ἐκ τοῦ Πατριαρχείου ἃμα δε καί  ὑπό  Ἱερέων ἐξ Ἑλλάδος καί ἑτέρων ὀρθοδόξων χωρῶν και ἐν μέσῳ πολλῶν προσκυνητῶν, ἐτέλεσε τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ ἐπί τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου καί ἀκολούθως ἐτέλεσε Πατριαρχικήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου πρός ἁγιασμόν τῶν πιστῶν και δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Ἐπιφανέντος Θεοῦ  ἡμῶν κατά τήν Βάπτισιν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ Ποταμῷ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας