1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Α’. Ἡ παραμονή τῶν Θεοφανείων.

Τήν Παρασκευήν, 3ην / 18ην Ἰανουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως πρός τήν προσκυνηματικήν τάξιν καί τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν ἡ ἑορτή τῆς Παραμονῆς τῶν Θεοφανίων.

Ἐνωρίς τήν πρωΐαν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας ἐτελέσθη εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἡ ἀκολουιθία τοῦ Ὄρθρου, μεθ’ ἥν, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὥραι τῶν Θεοφανείων, ἐτελέσθη ἡ θ. Λειτουργία τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καί ἡ τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ, ψαλλομένου τοῦ «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου, Κύριε».

Μετά τοῦτο, τοῦ Μακαριωτάτου φέροντος μανδύαν, τῶν ἱερέων ἐνδεδυμένων καί τῶν Ἀρχιερέων φερόντων ἐγκόλπιον καί ἐπανωκαλύμμαυχον καί τῶν ψαλτῶν ψαλλόντων τό «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου Κύριε», ἡ συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ἐνταῦθα ἀνεπέμφθη δέησις καί ἐψάλη ὁ Πατριαρχικός Πολυχρονισμός καί ὁ ἐφημέριος τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου ἡγίασε τήν αἴθουσαν.

Ἐν τῷ μεταξύ ἀπέλυσε καί ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, προεξάρχοντος ἐν αὐτῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου καί ἡ Ἀρχιερατική συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἀνέπεμψε δέησιν, ἔψαλε τόν Πατριαρχικόν Πολυχρονισμόν καί ὁ ἐφημέριος ἡγίασε τήν αἴθουσαν.

Εὐθύς ἀμέσως οἱ συμμετασχόντες εἰς τήν ἀκολουθίαν καί τόν ἁγιασμόν τῆς Παραμονῆς τῶν Θεοφανίαων  ἀνεχώρησαν, ὡς ἕκαστος ἡδύνατο, διά τον Ἰορδάνην ποταμόν, τόν τόπον τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου ἀπό τῆς ὁδοῦ τῆς διερχομένης πλησίον τῆς Μονῆς τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου.

Ὁ Μακαριώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί  τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου ἀνεχώρησε δι’ Ἱεριχώ. 

Φθάσαντες εἰς αὐτήν, προσεκύνησαν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ζακχαίου ἤ τοῦ προφήτου Ἐλισσαίου καί ἐδέχθησαν εἰς τό ἡγουμενεῖον αὐτῆς τήν φιλοξενίαν τοῦ καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλουμένου.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ ἀπέδωσαν ἐπίσκεψιν εἰς τόν Νομάρχην τῆς πόλεως τῆς Ἱεριχοῦς κ. Μάζιντ Φανταγιάνη.

Ἐνταῦθα ἡ Α.Θ.Μ. προσεφώνησε τόν κ. Δήμαρχον διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:

Ἐκ τῆς Νομαρχίας ἡ Πατριαρχική Συνοδεία, συνοδευομένη καί ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου καί τοῦ ἀντιπροσώπου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας εἰς τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν κ. Ἀντωνίου Σαμούτη, διῆλθε διά τῆς πύλης τῶν συνόρων μεταξύ Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας καί Ἰσραήλ.

Ἐνταῦθα ἐγένετο δεκτή ὑπό τῶν Ἰσραηλινῶν Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν καί ἐσυνέχισεν διά τήν Ἱ. Μονήν τοῦ Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Ἐνταῦθα ἐγένετο ὁ Μακαριώτατος δεκτός ὑπό τοῦ καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου, ὑπό ἱερέων Ἁγιοταφιτῶν καί παρεπιδημούντων ἐνδεδυμένων, ὑπό τῶν Ἰσραηλινῶν Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν καί ὑπό πολλοῦ λαοῦ, Χριστιανῶν ἐλθόντων ἐκ βορρᾶ καί νότου ἐκ Γαλιλαίας καί Ἰουδαίας καί ἐν χαρᾷ ἐπευφημούντων.

Ἅμα τῇ ὑποδοχῇ ἀνεγνώσθη ἡ Θ’ Ὥρα, ἐντός τοῦ ἡμικατεστραμμένου ἱεροῦ Ναοῦ, μεθ’ ἥν ἤρξατο ἡ μετάβασις διά πορείας πεζῇ πρός τόν Ἰορδάνην ποταμόν.

Ἐνταῦθα εἰς τήν δυτικήν Ὄχθην  τοῦ Ἰορδάνου ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐτέλεσε ἐπί τῆς σταθείσης ἐξέδρας καί δι’ ὕδατος ἐκ τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ τόν ἁγιασμόν καί ἀκολούθως ἄνωθεν ἐκ τῆς ἐξέδρας ἔριξε τόν σταυρόν εἰς τό ὕδωρ τοῦ Ἰορδάνου, τό ὁποῖον, λόγῳ τῶν προσφάτων ραγδαίων βροχῶν εἶχεν ἀνέλθει ἕως τό ἀνώτατον κλιμάκιον καθόδου καί ἀνόδου.

Ὁ εὐσεβής καί πολυάριθμος λαός ἐν ευλαβείᾳ,  εὐχαριστίᾳ καί χαρᾷ ἔψαλε μετά τῶν ἱεροψαλτῶν τό «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου, Κύριε».

Ἡ τελετή τοῦ ἁγιασμοῦ ἐτελεῖτο ταυτοχρόνως καί εἰς τήν ἀπέναντι Ἀνατολικήν Ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου μέ προσκυνητάς καί ἱερεῖς ἐκ τῆς ἐν Ἰορδανίᾳ ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου ὑπό τόν ἐν Ἀμμάν Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον Ἱερώτατον Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτον.

Τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων τελεσθέντος, ὁ Μακαριώτατος, ἡ συνοδεία Αὐτοῦ, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτήριος Ἀθανασίου ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας εἰς τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν κ. Ἀντώνιος Σαμούτης, αἱ Στρατιωτικαί Ἰσραηλιναί Ἀρχαί καί ὅσοι δέ τῶν ἐκ τῶν προσκυνητῶν ἠθέλησαν παρεκάθισαν εἰς πλουσίαν νηστήσιμον τράπεζαν, παρατεθεῖσαν ὐπό τοῦ φιλοξένου καί φιλέργου καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου π. Χρυσοστόμου.

Β’. Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων.

Ἡ Δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων ἑωρτάσθη τό Σάββατον, 6ην /18ην Ἰανουαρίου 2013, συμφώνως πρός τήν προσκυνηματικήν τάξιν καί τυπικήν διάταξιν τοῦ Πατριαρχείου ὡς ἀκολούθως:

Ἀπό τῆς 4ης πρωϊνῆς ὥρας τῆς ἡμέρας ἤρξατο ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῶν Ἐπιφανίων καί ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καί ἡ Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τον μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης διά τους Ἀγιοταφίτας Πατέρας.

Ἅμα τῇ ἀπολύσει, οἱ ἐκκλησιασθέντες Ἁγιοταφῖται Πατέρες καί οἱ ἄλλοι, ἡνώθησαν εἰς τήν Πύλην τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου.

Ἐντεῦθεν, τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, κατῆλθον ἐν ἐπισήμῳ πομπῇ εἰς τον Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα ἐνδυθείς ὁ Μακαριώτατος καί οἱ Ἀρχιερεῖς καί Ἱερεῖς

ἐτέλεσε τήν τελετήν τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Μετά τοῦτο ἔλαβε χώραν ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον τοῦ Κυρίου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου καί συλλειτουργούντων τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου καί τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καί Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Ἱερομονάχων Ἁγιοταφιτῶν καί ἱερέων παρεπιδημούντων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί  τῇ συμμετοχῇ πλήθους πιστῶν ἐντοπίων καί προσκυνητῶν.

Τῆς θείας Λειτουργίας τελεσθείσης, ἡ Πατριαρχική συνοδεία ἐν ἐπισήμῳ πομπῇ, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Ἐνταῦθα ἔλαβε χώραν ὁ ἀδελφικός ἀσπασμός, ἐψάλη ὁ Πατριαρχικός Πολυχρονισμός καί οἱ προσκυνηταί ἠσπάσθησαν τήν χεῖρα καί ἔλαβον τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου, δοξολογοῦντες τον Θεόν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder