1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2016).

Τήν Κυριακήν, 21ην Νοεμβρίου/ 4ην Δεκεμβρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ποιεῖται μνήμην τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ γονεῖς τῆς Θεόπαιδος Μαρίας, οἱ Θεοπάτορες Ἰωακείμ καί Ἄννα, ἀφιέρωσαν τό τέκνον αὐτῶν εἰς τόν Ναόν τοῦ Σολομῶντος καί οἱ Ἱερεῖς εἰσήγαγον αὐτήν εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων, ἔνθα παρέμεινε τρεφομένη ὑπό τοῦ ἀγγέλου ἕως τήν ἡλικίαν τῶν 15 ἐτῶν, ὅτε παρέδωκαν αὐτήν εἰς τόν Ἰωσήφ τόν Μνήστορα διά προστασίαν.

Μέ τήν Εἴσοδον τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ναόν προαναγγέλλεται ἡ εὐδοκία τοῦ Θεοῦ διά τόν ἄνθρωπον καί προκηρύσσεται τό ἀπ᾽ αἰῶνος μυστήριον διά τήν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν σάρκωσιν τοῦ ὁποίου εὐηγγελίσθη ἔπειτα ἡ Θεοτόκος.

 

Διά τοῦτο καί κατά τήν ἡμέραν ταύτην τῆς μνήμης τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἄρχονται αἱ Καταβασίαι τῶν Χριστουγέννων «Χριστός γεννᾶται δοξάσατε, Χριστός ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε».

Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη:

Α. Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἔνθα χοροστατῶν ὁ Μακαριώτατος, ἤρξατο τῶν Καταβασιῶν τῶν Χριστουγέννων, «Χριστός γεννᾶται ,δοξάσατε»,

Β. Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς Ἱερᾶς Γυναικείας Μονῆς τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μεγάλης Παναγίας.

Ἐνταῦθα ἐγένετο Ἑσπερινός ἀφ᾽ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων ὧν πρῶτος ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ποιμένων Μπετσαχούρ Ἀρχιμανδρίτης Ἰγνάτιος καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Δημητρίου καί ψάλλοντος τοῦ καθηγητοῦ τῆς Μουσικῆς κ. Μπαλαγιώργου καί τοῦ προσκυνητοῦ κ. Λουκᾶ καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ταύτης, καί ἐκ προσκυνητῶν πληρούντων τόν Ναόν, τόν προσφάτως ἀνακαινισθέντα ὑπό τῆς καθηγουμένης ὁσιωτάτης μοναχῆς Μελάνης.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθε μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν ὁ Μακαριώτατος καί προσεκύνησε.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ καθηγουμένη μοναχή Μελάνη ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/NylNVIlOVlM

httpv://youtu.be/awFfwTG_Bf4