1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό Σάββατον, 21ην Νοεμβρίου/4ην Δεκεμβρίου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ Θεομητορική ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην, ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται τήν ὑπό τῶν γονέων τῆς Θεοτόκου Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης ἀφιέρωσιν αὐτῆς καί εἴσοδον εἰς τόν Ναόν εἰς ἡλικίαν τριῶν ἐτῶν καί εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων, ἔνθα παρέμεινε τρεφομένη ὑπό ἀγγέλου καί προετοιμαζομένη διά τό μέγα καί σωτήριον ἔργον τῆς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου συλλήψεως καί κατά σάρκα γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη:

Α΄ Εἰς τόν μοναστηριακόν καί Πατριαρχικόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τήν πρωΐαν ἐν χοροστασίᾳ τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἀνοίξαντος καί τάς Καταβασίας τῶν Χριστουγέννων «Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε…».

Β΄ Εἰς τήν νοτιοδυτικῶς τοῦ Πατριαρχείου κειμένην Ἱεράν Γυναικείαν Μονήν τῆς Μεγάλης Παναγίας, ἀρχαιοτάτην καί ἀριθμούσαν σήμερον περί τάς 20 μοναζούσας.

Ἐνταῦθα, ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ ἐφημερίου τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου καί ἄλλων Ἱερομονάχων,  ὡς τοῦ Δραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ ἡγουμένου τῆς Μπετζάλλας Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου, τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Θεοπατόρων Ἀρχιμανδρίτου π. Μελετίου, τοῦ Πρεσβυτέρου π. Χάδερ καί τῶν Ἱεροδιακόνων π. Εὐλογίου καί π. Συμεών, ψαλλόντων τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου καί τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών καί ἐν κατανυκτικῇ συμμετοχῇ προσευχομένων τῶν μοναζουσῶν τῆς Μονῆς, ἄλλων μοναζουσῶν καί Ἱεροσολυμιτῶν πιστῶν, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων προσῆλθε διά προσκύνησιν μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Τήν Πατριαρχικήν, τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας ἐδεξιώθη ἐν φιλοξενίᾳ ἡ ἡγουμένη τῆς Μονῆς, ἡ καί ἀνακαινίζουσα καί ἁγιογραφήσασα τόν Ναόν ὁσιωτάτη Μοναχή Μελάνη.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας