1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Τήν Τετάρτην, 13ην /26ην  Σεπτεμβρίου 2012, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Ἡ ἑορτή αὐτή ἑορτάζεται ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ὅλης καί δή τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος ὅτι μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς ἀνοικοδομήσεως τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὑπό τῆς Ἁγίας Ἑλένης (326-336 μ.Χ.) συνεκεντρώθησαν εἰς Ἱερουσαλήμ τῇ ἐντολῇ τοῦ αὐτοκράτορος Μεγάλου Κωνσταντίνου οἱ Ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι εἶχον συγκεντρωθῆ προηγουμένως εἰς Σύνοδον εἰς Τύρον καί ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων Μακαρίου ἐτέλεσαν τήν τελετήν τῶν Ἐγκαινίων τοῦ ἐν λόγῳ Πανιέρου Ναοῦ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία δοξολογεῖ τόν Θεόν, διότι τήν ἱκάνωσε νά ἱδρύσῃ ὕστερα ἀπο τρεῖς αἰῶνας ἀπηνῶν διωγμῶν μεγαλοπρεπῆ ναόν, ὁ ὁποῖος κατά τόν ὑμνῳδόν «συναγωνίζεται εἰς τήν ὡραιότητα τήν εὐτρέπειαν τοῦ ἄνω στερεώματος», τοῦ οὐρανοῦ δηλαδή.

Τῆς τελεσθείσης θείας Λειτουργίας εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος, συλλειτουργούντων αὐτῷ ἱερέων καί διακόνων, τῇ συμπροσευχῇ προσκυνητῶν προσελθόντων διά τήν ἑορταζομένην τήν ἐπαύριον ἑορτήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἡ Ἀρχιερατική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ὑπέβαλε τά σέβη αὐτῆς εἰς τόν Μακαριώτατον Πατέρα καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder