1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Την πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 27ης Σεπτεμβρίου / 10ης Οκτωβρίου 2012, ἐπραγματοποιήθη ὑπαίθριος θεία Λειτουργία μετ’ ἀρτοκλασίας εἰς τά ἐρείπια τῆς Λαύρας του Ὁσίου Χαρίτωνος τοῦ ὁμολογητοῦ καί ἀναχωρητοῦ τῇ πρωτοβουλίᾳ τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς τοῦ Γενεθλίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου εἰς Ὀρεινήν π. Χαρίτωνος καί τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίου Νικολάου τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων Ἀρχιμανδρίτου  π. Αριστοβούλου.

Ὁ Ἅγιος οὗτος κατήγετο ἀπό τό Ἰκόνιον τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Κατά τούς τελευταίους διωγμούς ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν (306-307) κατεδιώχθη ἐπειδή ὡμολόγησε τόν Χριστόν. Ἐκ τῆς πατρίδος του ἀνεχώρησε διά τήν Ἁγίαν Γῆν. Λῃσταί συνέλαβαν αὐτόν καί ἐφυλάκισαν εἰς σπήλαιον ἐν Φαράν. Οὗτοι τήν νύκτα ἔπιον οἶνον δηλητηριασμένον ὑπό ἐχίδνης καί ἀπέθανον. Ἐλευθερωθείς οὕτως ὁ Ἅγιος Χαρίτων, ἵδρυσε εἰς τόν τόπον τῆς φυλακίσεώς του τήν πρώτην μεγάλην Λαύραν, τήν γνωστήν ὡς Λαύραν τῆς Φαράν.

Εἰς τό σημεῖον τοῦτο,  σήμερον ὑπάρχουν μόνον ἐρείπια τῆς Λαύρας αὐτῆς, ἐπί τῶν ὁποίων καί ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία.

Τήν θείαν λειτουργίαν ταύτην παρηκολούθησαν ἱερομόναχοι, μοναχοί καί μονάζουσαι καί διακονηταί τοῦ Πατριαρχείου, εἰσελθόντες δι’ εἰδικῆς ἀδείας, οἱ ρασοφόροι ἄνευ πληρωμῆς εἰσόδου καί οἱ λαϊκοί διά καταβολῆς τριάκοντα τεσσάρων 34 NIS, καθ’ ὅτι ἡ περιοχή τῆς Μονῆς ἔχει κηρυχθῆ διατηρητέος χῶρος ὑπό τῆς Ἑταιρείας προστασίας τῆς φύσεως.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἠκολούθησεν ὑπαίθριον κέρασμα καί  προσκύνημα εἰς τήν ὁμώνυμον Ἱεράν Μονήν τῆς Ρωσικῆς Πνευματικῆς Ἀποστολῆς ἐν Ἱεροσολύμοις (MISSIA), Ἡ Ἱερά Μονή αὐτή εὑρίσκεται ἐντός βράχου εἰς τήν  ἰδίαν περιοχήν, περιέχουσα τόν τάφον τοῦ Ὁσίου Χαρίτωνος καί το σπήλαιον, εἰς τό ὁποῖον οὗτος ἠσκήτευσε. Ἀκολούθως μετά πολλῆς κατανύξεως, δοξολογίας καί προσευχῆς οἱ προσκυνηταί Ἁγιοταφῖται Πατέρες  καί οἱ συνοδοί αὐτῶν ἐπέστρεψαν εἰς Ἱεροσόλυμα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/ijOkeePJUY4

ngg_shortcode_0_placeholder