1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ.

Τήν Πέμπτην, 5ην /18ην Δεκεμβρίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν καί ἱδρυθεῖσαν ὑπ’ αὐτοῦ περί τό τέλος τοῦ 5ου μ. Χ. αἰῶνος εἰς τήν ἔρημον τῆς Ἰουδαίας, τήν κειμένην εἰς τήν Δυτικήν Ὄχθην τοῦ χειμάρρου τῶν Κέδρων, δεξιά τῷ κατερχομένῳ πρός τήν Νεκράν θάλασσαν.

Ἡ Ἱερά αὕτη Μονή ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς καί διά μέσου τῶν αἰώνων ἕως τῆς σήμερον παρέμενεν ἰσχυρόν μοναστικόν κέντρον καί προμαχών τῆς Ὀρθοδόξου διδασκαλίας, ἀναδείξασα ὁσίους Πατέρας, διδασκάλους, θεολόγους, μελῳδούς, ποιητάς καί ὁσιομάρτυρας.

Σήμερον λειτουργεῖ ὡς Λαύρα, ἔχουσα περί τούς 20 μοναχούς. Προσδέχεται προσκυνητάς καθ’ ἑκάστην ἐκτός Τετάρτης καί Παρασκευῆς, διατηροῦσα τό ἄβατον διά τάς γυναῖκας.

Ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων συνδυάζεται μετά τῆς προηγουμένης αὐτῆς, τῆς μνήμης τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας καί τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἀσκήσαντος καί ἐνταφιασμένου ἐν τῇ Μονῇ καί ἔχοντος παρεκκλήσιον ἐν αὐτῇ καί μετά τῆς ἑπομένης αὐτῆς, ἤτοι τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ εἰς τό ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ παρεκκλήσιον, τό καί πρῶτον ἱδρυθέν παρά τοῦ ὁσίου Σάββα καί ὀνομασθέν «θεόκτιστον», ὡς ὅν λελαξευμένον φυσικῶς ἐντός βράχου.

Διά τόν τριήμερον ἑορτασμόν τοῦτον κατέρχεται Ἀρχιερεύς μετά συνοδείας ἐκ τοῦ Πατριαρχείου, ὅς κατά τό ἔτος τοῦτο ἦτο ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος.

Διά τόν κυρίως ἑορτασμόν τῆς μνήμης τοῦ ὁσίου Σάββα κατῆλθε μετά τῆς συνοδείας ἐξ Ἱεροσολύμων ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος τήν Παραμονήν τῆς ἑορτῆς, 4ην /17ην Δεκεμβρίου 2014. Φθάσας ὁ Μακαριώτατος ἀπό Ἱεροσολύμων διά τῆς Βηθλεέμ καί τῆς ὁδοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ ὁσίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ ὁσίου Σάββα εἰς ὥραν περί λύχνων ἁφάς ἐγένετο δεκτός εἰς τό προαύλιον τῆς Μονῆς ὑπό τοῦ Πνευματικοῦ τῆς Μονῆς ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐδοκίμου καί τῶν ὑπ’ αὐτόν ἀσκουμένων Ἁγιοσαββιτῶν Πατέρων καί Ἀραβοφώνων ἱερέων ἐκ νότου καί βορρᾶ, Βηθλεέμ καί Γαλιλαίας προελθόντων, καί ἱερέων παρεπιδημούντων ἐξ Ἑλλάδος καί ἀραβοφώνων πιστῶν ἐκ Γαλιλαίας, ἀλλά καί ἐκ Βηθλεέμ, Μπετζάλλας καί Χωρίου τῶν Ποιμένων.

Ἐνδυθείς μανδύαν ὁ Μακαριώτατος, κατῆλθε καί προσεκύνησεν, ἐν ᾧ ἔψαλλετο ὑπό τῶν ψαλτῶν τό Ἀπολυτίκιον τοῦ ὁσίου εἰς τόν τάφον αὐτοῦ. Ἀκολούθως εἰσελθών, προσεκύνησεν εἰς τό Καθολικόν τῆς Λαύρας τό λείψανον τῆς τοῦ Ὁσίου Σάββα καί ηὐλόγησεν, ὅτε καί ἀντηλλάγησαν αἱ κατάλληλοι προσφωνήσεις.

Μετά τοῦτο ἠκολούθησε τό κέρασμα εἰς τό Ἐπιτροπικόν, τράπεζα δι’ ὅσους ἐπεθύμουν καί ἀνάπαυσις πάλιν δι’ ὅσους ἐπεθύμουν ταύτην. Μετά δίωρον ἀνάπαυσιν καί περί ὥραν 8.30 μ.μ. ἤρχισεν ἡ ἀγρυπνία διά τῆς τελετῆς τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου μετά τῶν Χαιρετισμῶν τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου, ποιήματος τοῦ μακαριστοῦ π. Γερασίμου τοῦ Μικραγιαννανίτου, τοῦ Ἑσπερινοῦ μετά τῶν Ἀνοιξανταρίων καί τῆς Ἀρτοκλασίας, μετά τό τέλος τοῦ ὁποίου ἠκολούθησεν ἀνάπαυσις περί δύο ὥρας διά τούς ἀσθενεῖς εἰς ἀντοχήν τῆς ἀγρυπνίας.

Οἱ γεγυμνασμένοι εἰς τήν ἀγρυπνίαν ἤρχισαν τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου καί τοῦ Μεσονυκτικοῦ καί τοῦ Ἑξαψάλμου, τοῦ Πολυελαίου, τῶν Καθισμάτων καί τῶν Κανόνων. Εἰς τήν Ζ’ ᾩδήν τοῦ Συναξαρίου προσῆλθεν ὁ Μακαριώτατος καί ἤρξατο τῶν Καταβασιῶν «Χριστός γεννᾶται δοξάσατε», ἠκολούθησεν ἡ «Τιμιωτέρα», οἱ Αἶνοι, ἡ Δοξολογία καί ἡ θεία Λειτουργία.

Τῆς θ. Λειτουργίας προέστη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Ἀρχιερέως τῆς Σειρᾶς Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Καττάρων κ. Μακαρίου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὡς τοῦ ἡγουμένου ἐν Φχές Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου καί τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν Ποιμένων π. Ἰγνατίου καί ἀραβοφώνων Ἱερέων καί παρεπιδημούντων Ἱερέων ἐξ Ἑλλάδος καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου καί τοῦ διακόνου π. Μάρκου καί ψαλλόντων τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου δεξιά ἑλληνιστί, ρωσιστί καί ρουμανιστί, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου ἡγουμένου τῆς Ἄκκρης ἀριστερά καί τιμητικῶς τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πρωτάτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους μοναχοῦ Ἰακώβου καί μετέχοντος προσευχητικῶς ἐν εὐλαβείᾳ καί κατανύξει ἐν τῇ κατανυκτικῇ καί μυσταγωγικῇ πνευματικῇ ἀτμοσφαίρᾳ, τῇ δημιουργηθείσῃ ἐκ τῶν κανδηλῶν, πασῶν ἀνημμένων δι’ ἐλαίου, τῆς Μονῆς οἰκειοθελῶς μή δεχομένης ἠλεκτρικήν ἐγκατάστασιν καί μετεχόντων ἀραβοφώνων πιστῶν προελθόντων ἐκ τῶν ἐνοριῶν τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας καί Ρουμανίας.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λειτουργίας ἐκήρυξε τόν θεῖον Λόγον ὁ Μακαριώτατος εἰς τούς πιστούς ἑλληνιστί, μεταφραζόμενον εὐθύς ἀμέσως ἀραβιστί, περί τοῦ ὁσίου Σάββα ὡς ἀναζητήσαντος ἐμπόνως καί κατακτήσαντος τάς ἀρετάς καί ἁγιάσαντος ἑαυτόν τῇ Χάριτι τῆς Ἁγίας Τριάδος καί ἁγιάσαντος καί τόν τόπον, ἐν ᾧ ἵδρυσε τήν Λαύραν ταύτην, ἐν ᾗ ἠσκήθησαν χιλιάδες μοναχῶν καί ἐτελειώθη πλειάς Ἱερομαρτύρων.

Πολλοί τῶν πιστῶν προσῆλθον δι’ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ἁγιασμόν εἰς τό Μυστήριον τῆς θείας Εὐχαριστίας, πάντες δέ ἔλαβον τό Ἀντίδωρον παρά τῶν χειρῶν τοῦ Μακαριωτάτου ἀσπαζόμενοι τήν χεῖρα Αὐτοῦ. Μετά τήν λῆξιν τῆς ἀγρυπνίας, λήξασαν περί τήν 8.00 π.μ. ὥραν ἠκολούθησεν ἡ ἀναψυχή εἰς τήν Λιτήν διά τοῦ κολλύβου, τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου, μεθ’ ὅ ἡ τράπεζα, ἥν ηὐλόγησεν ὁ Μακαριώτατος καί εἰς τήν ὁποίαν μετεῖχον Ἱερεῖς, μοναχοί καί πάντες οἱ λαϊκοί, οἱ ἀποτελοῦντες τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.

Μετά τήν τράπεζαν ἀνεχώρησεν ὁ Μακαριώτατος, κατευοδούμενος ὑπό τῶν Ἁγιοσαββιτῶν Πατέρων καί διελθών κατά τό ἔθος ἐκ τῆς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου ἐπανῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα, ἐν ᾧ παρέμεινε διά τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τήν ἑπομένην ὁ Ἀρχιερεύς τῆς Σειρᾶς, Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος.

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Σάββα ἑωρτάσθη εἰς τό ἐν Ἱεροσολύμοις ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ παρεκκλήσιον εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, προεξάρχοντος τοῦ καθηγουμένου τῆς Μονῆς καί ἀνακαινίσαντος αὐτήν Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου. Τήν θείαν Λειτουργίαν ταύτην παρηκολούθησαν εὐσεβεῖς πιστοί ἐξ Ἱεροσολύμων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/7HWBzwBS_U4