1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΗΜΩΝ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ ΕΝ ΤΗ ΙΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΛΑΥΡΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΝ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ

Τήν Τρίτην, 5ην/18ην Δεκεμβρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου εἰς τό Πατριαρχεῖον  εἰς  τήν ὑπ’ αὐτοῦ ἱδρυθεῖσαν καί ἄχρι τῆς σήμερον ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ τιμωμένην ἱεράν Μονήν εἰς τήν ἔρημον τῆς Ἰουδαίας καί εἰς τήν δεξιάν ὄχθην τοῦ Χειμάρρου τῶν Κέδρων, ρέοντος πρός τήν Νεκράν θάλασσαν.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην μετέβη εἰς τήν ἱεράν Μονήν μετά Συνοδείας ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Καττάρων κ. Μακάριος ἀπό τῆς μεσημβρίας τῆς Κυριακῆς, 4ης/16ης Δεκεμβρίου 2018, διά τήν λειτουργίαν ἐκεῖ ἀρχικῶς εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, εἰς τό ὁποῖον καί ὁ τάφος αὐτοῦ, τήν ἡμέραν τῆς μνήμης αὐτοῦ, Δευτέραν 4ην τοῦ μηνός Δεκεμβρίου, ἐν ᾗ καί ἡ μνήμη τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας.

Τήν ἑπομένην, Τρίτην 5ην /18ην τοῦ μηνός Δεκεμβρίου, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ  ὁσίου πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου εἰς τό Καθολικόν τῆς Μονῆς, ἀνεγερθὲν ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ ἁγίου Σάββα, δι’ ἀγρυπνίας ὁλονυκτίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Καττάρων κ. Μακαρίου, συλλειτουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, συμμετεχόντων τῶν ἐξ Ἑλλάδος παρεπιδημούντων ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Χιλανδαρίου Ἀρχιμανδρίτου π. Μεθοδίου καί τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Γηρομερίου Ἀρχιμανδρίτου π. Μεθοδίου,  συμπροσευχομένων τῶν Ἁγιοσαββιτῶν Πατέρων, μοναχῶν ἄλλων ἱερῶν μονῶν  καί ἐντοπίων Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί ψαλλόντων  ἑλληνιστί τῆς βυζαντινῆς χορῳδίας ἐξ Ἑλλάδος ὑπό τόν καθηγητήν  κ. Δημήτριον Μπαλαγιῶργον  καί τῶν Ἁγιοσαββιτῶν καί Ἁγιορειτῶν ψαλτῶν  καί τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου δεξιά καί τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου  εἰς Ἄκκρην – Πτολεμαΐδα Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου ἀραβιστί ἀριστερά.

Παραμείνας εἰς τήν Μονήν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καττάρων κ. Μακάριος τῶν τριημέρων ἑορτασμῶν προεξῆρξε τῆς θείας Λειτουργίας τήν Τετάρτην  16ην/19ην τοῦ μηνός Δεκεμβρίου ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτοῦ, τό ὁποῖον εἶναι καί ὁ πρῶτος Ναός τῆς Λαύρας, τόν ὁποῖον ἤγειρεν ὁ ἅγιος Σάββας, ὀνομάσας αὐτόν «θεόκτιστον», ἐπειδή τό ἥμισυ αὐτοῦ εἶναι ἐντός φυσικοῦ βράχου εἰς σχῆμα σπηλαίου.

Μετά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ἐνταῦθα ἐτελέσθη τό καθιερωμένον μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων Ἁγιοσαββιτῶν Πατέρων εἰς τό προαύλιον τῆς Μονῆς, τό ὁποῖον καί ἀποτελεῖ τήν στέγην τοῦ Κοιμητηρίου τῆς Μονῆς.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος, ἡ συνοδεία Αὐτοῦ, Ἁγιοσαββῖται Πατέρες καί πάντες οἱ προσκυνηταί μετέσχον εἰς τήν κοινήν τράπεζαν τῆς Μονῆς.

Συγκεκινημένος ὁ Σεβασμιώτατος ἐκ τῶν τριημέρων κατανυκτικῶν ἑορτασμῶν, εὐχαριστῶν τούς Πατέρας καί δεχόμενος τάς εὐχαριστίας αὐτῶν, πλήρης εὐλογιῶν ἀνεχώρησε, διερχόμενος ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἀββᾶ Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου καί προσεκύνησεν εἰς τόν τάφον αὐτοῦ, δοξάζων τόν Θεόν.

Ἐκ τῆς  Ἀρχιγραμματείας