1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΝΑΖΑΡΕΤ

Ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μέ τήν δέουσαν μεγαλοπρέπειαν καί λαμπρότητα εἰς τήν πόλιν Ναζαρέτ. Εἰς αὐτήν τήν πόλιν ἀπεστάλη ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ ὑπό τοῦ Θεοῦ πρός τήν Παρθένον Μαρίαν καί εὐηγγελίσθη αὐτῇ  τήν ὑπ’ αὐτῆς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου κατά σάρκα Γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εἰς αὐτήν τήν πόλιν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, εἰς τήν ὁποίαν τό Πατριαρχεῖον διατηρεῖ ἀνέκαθεν Μητρόπολιν μέ ποίμνιον 20.000 περίπου Ὀρθοδόξων πιστῶν, μετέβη τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 25ης Μαρτίου/ 7ης Ἀπριλίου 2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά συνοδείας τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τῶν Σεβασμιωτάτων, Ἀρχιεπισκόπου, Ἀβήλων κ. Δωροθέου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Βηθλεέμ, Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καί Ἁγιοταφιτῶν ἱερέων.

Ὁ Μακαριώτατος, ἅμα τῇ ἀφίξει Αὐτοῦ εἰς Ναζαρέτ, κατηυθύνθη εἰς τήν Μητρόπολιν, ἔνθα ὑπεδέχθη Αὐτόν ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός μετά τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεως καί τῶν παρεπιδημούντων ἐκ Ρωσίας Ἀρχιερέων, Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ. Βλαδιμήρου, τῶν  Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Βίννιτσα κ. Συμεών καί Βίσγοροντ κ. Παύλου, καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Βλαδίμηρ-Βολίνσκι κ. Νικοδήμου, Σεπετόφσκα κ. Βλαδιμήρ καί Περεγιασλάφ – Χμελνίτσκι, κ. Ἀλεξάνδρου.

Ἐκ τῆς Μητροπόλεως, μετ’ ὀλίγον, ὁ Μακαριώτατος τῇ συνοδείᾳ πάντων τῶν Ἀρχιερέων, πολλῶν ἱερέων, τοῦ Δημάρχου τῆς Ναζαρέτ, Ἐξοχωτάτου κ. Ράμζη Τζαράϊσε, προυχόντων τῆς πόλεως καί Ἐπιτρόπων, προπορευομένων τῶν Προσκόπων τῆς πόλεως, κατηυθύνθη ἐν πομπῇ πρός τόν ἱερόν Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τοῦ προσκυνήματος τῆς Ναζαρέτ, ἔνθα σῴζεται ἡ πηγή, εἰς τήν ὁποίαν κατά τήν παράδοσιν εὑρίσκετο ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ὅταν ἐδέχθη τόν ἀρχαγγελικόν χαιρετισμόν καί εὐηγγελίσθη τό σωτήριον μήνυμα τῆς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου συλλήψεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Πρό τῆς εἰσόδου τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ὁ Μακαριώτατος ἀπεκάλυψε τό εἰς μακέταν ὁμοίωμα τοῦ μέλλοντος νά ἀνεγερθῇ ὑπό τοῦ Πατριαρχείου σχολείου εἰς τήν ἐν Ναζαρέτ γῆν αὐτοῦ, τήν γνωστήν ὡς «Κάσρ-Ἰλ-Μουτράν»,  – «Πύργος τοῦ Δεσπότου».

Μετά τοῦτο, ὁ Μακαριώτατος προσεκύνησεν εἰς τό προσκύνημα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί εἰσώδευσεν εἰς τόν Ναόν, πλήρη ὄντα ἤδη ἀσφυκτικῶς ἐκ πιστῶν τῆς Μητροπόλεως Ναζαρέτ καί ἐκ ρωσοφώνων προσκυνητῶν, οὕς ψάλλοντας τό «Εἰς πολλά ἔτη, Δέσποτα» Πατριαρχικῶς ηὐλόγησεν.

Μετά τάς καταβασίας τοῦ Ὄρθρου καί τήν ἀρτοκλασίαν ἐτελέσθη ἐν εὐλαβείᾳ, σεμνότητι καί τάξει τό Πατριαρχικόν πολυαρχιερατικόν Συλλείτουργον, ἐν ᾧ ὁ Μακαριώτατος, μετά τῶν συλλειτουργούντων Ἀρχιερέων καί ἱερέων καί ὁ εὐσεβής τοῦ Κυρίου λαός ἐκοινώνησαν τοῦ Ἀχράντου Σώματος καί τοῦ Τιμίου Αἵματος τοῦ Χριστοῦ δι’ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, ἁγιασμόν ψυχῆς καί σώματος καί σωτηρίαν.

Εἰς τήν ἐν τῇ θείᾳ Λειτουργίᾳ ὁμιλίαν του ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισε τόν ρόλον τῆς Θεοτόκου κατά τόν Ἅγιον Κύριλλον Ἀλεξανδρείας καί οὐχί «Χριστοτόκου» κατά τόν αἱρετικόν Νεστόριον, Μητρός τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διά τήν σωτηρίαν τοῦ ἄνθρωπίνου γένους. Ἡ Θεοτόκος, ἡ νέα Εὔα, διά τῆς ὑπακοῆς, ἀνῄρεσε τό ἔργον τῆς ἀνυπακοῆς τῆς πρώτης Εὔας, τῆς πτώσεως δηλαδή τοῦ πρώτου ἀνθρώπου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός, ἅμα τῇ ὁμιλίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου, ηὐχαρίστησεν Αὐτόν διά τό ἀπό τῆς ἐκλογῆς Αὐτοῦ καί ἑξῆς ἐπιδειχθέν εἰλικρινές ἐνδιαφέρον πρός ἐπίλυσιν χρονιζόντων προβλημάτων τοῦ ποιμνίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναζαρέτ, ἐξ ὧν πρώτη ἡ διευθέτησις τῆς ὑποθέσεως τοῦ κτήματος «Κάσρ-Ἰλ-Μουτράν» καί ἡ ἐν αὐτῷ ὁσονούπω ἀνέγερσις σχολείου διά τήν Κοινότητα.

Μετά τήν Θ. Λειτουργίαν ἠκολούθησε πανηγυρική καί πάνδημος λιτανεία εἰς τάς ὁδούς τῆς πόλεως πέριξ τῆς Μητροπόλεως, παρουσίᾳ τοῦ πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἰσραήλ κ. Νικολάου Ζαφειροπούλου καί τοῦ Δημάρχου τῆς πόλεως κ. Ράμζη Τζαράϊσε, τῶν προυχόντων καί Ἐπιτρόπων, τῶν προπορευομένων προσκόπων προσδιδόντων διά τῆς τυμπανοκρουσίας ἰδιαίτερον χαρμόσυνον τόνον εἰς τό σύνολον τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων.

Μετά τήν λιτανείαν τό Συμβούλιον τῆς πόλεως παρέθεσε τράπεζαν εἰς τόν Μακαριώτατον, τήν συνοδείαν Αὐτοῦ καί πολλούς ἄλλους.

Ἀληθῶς ἡ ὅλη ἑορτή ἧτο πρός δόξαν Θεοῦ, τιμήν τῆς Κεχαριτωμένης Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἔπαινον τοῦ γένους τῶν Ρωμαίων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder