1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Πέμπτην, 24ην Ἰουνίου /  7ην Ἰουλίου 2022, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται εἰς τήν Εὐαγγελικήν περικοπήν τοῦ Ὄρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας τήν διήγησιν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (κεφ. Α΄ 1-25), ὅτι ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος εἶναι δῶρον Θεοῦ, ὡς καρπός κοιλίας τῆς στείρας προηγουμένως μητρός αὐτοῦ Ἐλισάβετ καί τοῦ πατρός αὐτοῦ προφήτου Ζαχαρίου ἐκ τῆς φυσικῆς συναφείας αὐτῶν. Συμφώνως πρός τήν ἀποκάλυψιν, τήν ὁποίαν εἶδεν εἰς τό ἱερόν ὁ Ζαχαρίας, ἐν ᾧ ἐθυμίαζεν, ἐγέννησε μετά τῆς Ἐλισάβετ «τόν μείζονα ἐν γεννητοῖς γυναικῶν» καί ἐλύθη ἡ ἀφωνία αὐτοῦ, ὅτε ἔγραψεν ἐπί πλακός «τό ὄνομα αὐτοῦ ἕσται Ἰωάννης».

Χαίρουσα ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων ἐπί τῷ γεγονότι τῆς γεννήσεως τοῦ Προδρόμου, ἑώρτασε τοῦτο εἰς τήν γενέτειραν αὐτοῦ Ὀρεινήν (Ἄϊν Κάρεμ) καί εἰς τήν ὁμώνυμον Ἱεράν Μονήν τοῦ Πατριαρχείου.

Ἀφ’ ἑσπέρας ἐτελέσθη Ἑσπερινός καί τήν πρωΐαν θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, συλλειτουργούντων τοῦ  Ἀρχιμανδρίτου π. Κλαυδίου καί τῶν π. Νικολάου Κουλίνσκυ καί Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου, ψάλλοντος τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου καί μετεχόντων ἐν προσευχῇ Ἑλληνοφώνων, Ρουμανοφώνων καί  Ρωσοφώνων, καθ’ ὅτι ἐνταῦθα Ρωσική Κοινότης τοῦ Πατριαρχείου ὑπό τόν π. Νικόλαον Κουλίνσκυ.

Πάντας τούτους ἐδεξιώθη φιλοτίμως ὁ φίλεργος ἐπιστάτης τῆς Μονῆς μοναχός π. Χαρίτων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας