1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό Σάββατον, 12ην/25ην Δεκεμβρίου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν προσκειμένην εἰς τό τεῖχος τῆς Ἱερουσαλήμ ἐσωτερικῶς παρά τήν Πύλην τῆς Δαμασκοῦ.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἀνανεώνει εἰς τήν μνήμην αὐτῆς ὅτι ὁ Ἅγιος Σπυρίδων κατήγετο ἐκ Κύπρου, ὅτι ἦτο ποιμήν προβάτων, ἀνήρ ἔγγαμος καί ἐνάρετος, ὅτε δέ ἀπέθανεν ἡ σύζυγος καί θυγάτηρ αὐτοῦ, ἐκλήθη ὑπό τοῦ Θεοῦ διά τῆς Ἐκκλησίας καί ἀπό ποιμήν ἀλόγων προβάτων ἐγένετο ποιμήν λογικῶν προβάτων, ὡς Ἐπίσκοπος Τριμυθοῦντος τῆς Κύπρου, ἠξίωσε δι’ αὐτόν ὁ Θεός καί τοῦ χαρίσματος τῶν θαυμάτων, ὅπως λέγει τό Ἀπολυτίκιον αὐτοῦ, καθ’ ὅτι προσεφώνησε «νεκράν εἰς τόν τάφον αὐτῆς», τήν θυγατέρα αὐτοῦ, διά νά ἀποκαλύψῃ ποῦ ἔβαλε τόν κεκρυμμένον θησαυρόν, διά νά δοθῇ  εἰς πτωχήν καί καθ’ ὅτι «μετέβαλε τόν ὄφιν εἰς χρυσοῦν καί πάλιν τόν χρυσοῦν εἰς ὄφιν» καί κατέφερε πλημμύραν ἐξ  οὐρανοῦ διά τήν παῦσιν τῆς ἀνομβρίας καί ἔστρεψε τό ρεῦμα ποταμοῦ καί «ἔσχεν ἀγγέλους συλλειτουργοῦντας αὐτῷ». Ἔλαβε δέ μέρος καί εἰς τήν Α΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον τοῦ  325 μ.Χ., ἔνθα στεντορείως ὑπερημύνθη τοῦ ὁμοούσιου τοῦ Υἱοῦ μετά τοῦ Πατρός.

Πρός τιμήν τοιούτου Ἀρχιερέως, Πατρός τῆς Ἐκκλησίας, προεξῆρξεν Ἑσπερινοῦ καί θείας Λειτουργίας εἰς τήν ὡς ἄνω Μονήν αὐτοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Ἰγνατίου καί Μακαρίου καί τοῦ Ἀραβοφώνου Πρεσβυτέρου π. Χάδερ καί τοῦ Ἱεροδιακόνου Συμεών, ψάλλοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί τοῦ κ Βασιλείου Γκοτσοπούλου μετά τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, τῇ κατανυκτικῇ προσευχητικῇ συμμετοχῇ μοναχῶν, μοναζουσῶν, λαϊκῶν καί πιστῶν.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἦλθε διά προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Τήν Πατριαρχικήν καί Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν ἐδεξιώθη εἰς τό ἡγουμενεῖον ὁ καλῶς ἐπιμελούμενος τῶν τῆς Μονῆς ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Σέργιος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας