1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τετάρτην, 12ην /25ην Δεκεμβρίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπο τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην ἐσωτερικῶς τοῦ τείχους τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων παρά τήν Πύλην τῆς Δαμασκοῦ.

Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί τῆς θείας Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος, συλλειτουργούντων αὐτῶ Ἁγιοταφιτῶν ἱερομονάχων καί ἀραβοφώνων (Rum Orthodox) πρεσβυτέρων καί Ἁγιοταφιτῶν ἱεροδιακόνων, ψαλλούσης βυζαντινῷ τῷ  ὕφει τῆς χορῳδίας τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ κ. Εὐαγγέλου Τσαρκατζόγλου καί συμμετέχοντος ἀθρόου ἐκκλησιάσματος, προσευχομένου ἐν εὐλαβείᾳ  καί κατανύξει καί ζητοῦντος τάς πρεσβείας τοῦ Ἁγίου, ὁ ὁποῖος συμφώνως καί πρός τό ἀπολυτίκιον αὐτοῦ ἀνεδείχθη ὑπέρμαχος τοῦ δόγματος τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τοῦ ὁμοουσίου τοῦ Υἱοῦ πρός τον Πατέρα, διατροφεύς τῶν πενήτων κάι ἐνεργός τῇ θείᾳ Χάριτι πολλῶν θαυμάτων, ὡς τῆς λύσεως τῆς ἀνομβρίας, τῆς μετατροπῆς τοῦ ὄφεως εἰς χρυσοῦν καί τοῦ χρυσοῦ εἰς ὄφιν, τῆς προσφωνήσεως νεκρᾶς ἐν τῷ τάφῳ καί τῆς συλλειτουργίας μετ’ ἀγγέλων.

Διαρκούσης τῆς θ. Λειτουργίας προσῆλθεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά συνοδείας Ἁγιοταφιτῶν πατέρων διά προσκύνησιν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Σέργιος ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν  καί πάντας εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.