1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΙΩΝ.

Τήν Δευτέραν, 26ην Μαΐου/5ην Ἰουνίου 2017, Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ Κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν ἐπί τῶν Ἁγίων μαθητῶν καί Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου εἰς τόν τόπον, εἰς τόν ὁποῖον αὕτη συνέβη, ἤτοι εἰς τήν Ἁγίαν Σιών, ἐν ᾗ εὑρίσκεται τό Ὑπερῷον.

Α’. Ἀφ’ ἑσπέρας.

Τό γεγονός τοῦτο ἑωρτάσθη ἀφ’ ἑσπέρας δι’ Ἑσπερινοῦ, ὁ ὁποῖος ἔλαβε χώραν εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦ Πατριαρχείου, τό εὑρισκόμενον εἰς τό Κοιμητήριον καί ἐπί τῶν ἐρειπίων τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησίας, προεξάρχοντός τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Τυπικάρη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀλεξίου, τῶν Πρεσβυτέρων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί ἄλλων Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων, τοῦ διακόνου π. Ἀγαπίου, συμπροσευχομένου τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου. Εἰς τήν ἑορτήν ταύτην ἀνεγνώσθησαν αἱ εὐχαί τῆς Γονυκλισίας, καθ’ ἅς οἱ πιστοί κλίνοντες τά γόνατα προσηυχήθησαν.

Β’. Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς.

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας ἐτελέσθη θ. Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος, τόν ὄντα εἰς τόν πρῶτον ὄροφον τοῦ κτιρίου τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, προεξάρχοντός τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὡς τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου, ψάλλοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Δημητρίου καί τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς καί συμμετεχόντων πολλῶν πιστῶν μοναχῶν, λαϊκῶν καί προσκυνητῶν.

Μετά τοῦτο ἤρξατο ἡ Λιτανεία πρός τόν Τάφον τοῦ Δαυΐδ κατά τήν τάξιν, μέ ἀνάγνωσιν τῶν εὐχῶν τῆς Γονυκλισίας, μιᾶς εἰς τόν Ναόν ἀρχικῶς καί ἐν συνεχείᾳ μιᾶς εἰς τήν Κατακόμβην, μιᾶς εἰς τό Ὑπερῶον καί τῆς Δεήσεως εἰς τόν Τάφον τοῦ Προφητάνακτος Δαυΐδ.

Ἀκολούθως, κατά τήν ἐπιστροφήν τῆς Λιτανείας ἀνεπέμφθη δέησις ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων εἰς τήν νότιον πύλην τοῦ Κοιμητηρίου καί τέλος παρετέθη κέρασμα εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς παρά τοῦ Σχολάρχου καθηγητοῦ κ. Νικολάου Σουλιώτη.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/An_YJY22auM

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]