1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.

Εἰς τήν Χριστιανικήν συνοικίαν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, ἀναμέσον Πατριαρχείου καί Πύλης τοῦ Δαβίδ –Jaffa Gate εὑρίσκεται ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος τοῦ ἰαματικοῦ.

Εἰς παλαιοτέρους χρόνους ἡ Μονή ἐτιμᾶτο ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων τοῦ Κατηχητοῦ (351μ.Χ.), εἰς τούς νεωτέρους ὅμως μετωνομάσθη πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, διά βοήθειαν τῶν ἀσθενούντων, οἱ ὁποῖοι ἐνοσηλεύοντο εἰς τό ἔναντι τῆς Μονῆς νοσοκομεῖον τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας, στεγαζόμενον εἰς τόν πρῶτον ὄροφον τοῦ νῦν ξενοδοχείου Gloria.

Εἰς τό ἀπέριττον, σεμνόν, ηὐπρεπισμένον καί προσφάτως διά βυζαντινῆς ἁγιογραφίας ἐμπλουτισμένον τοῦτο παρεκκλήσιον, χάρις εἰς τάς ἐνεργείας τῆς καθηγουμένης μοναχῆς Χαριτίνης, ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.

Οὕτως ἀφ’ ἑσπέρας μέν ἐτελέσθη Ἑσπερινός, τήν κυριώνυμον δέ ἡμέραν τῆς ἑορτῆς, Δευτέραν 27ην Ἰουλίου/ 9ην Αὐγούστου 2010, ἐτελέσθη πανηγυρική θ. Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον εἰς τό ἀθρόως προσελθόν εὐσεβές ἐκκλησίασμα.

Μεσούσης τῆς θ. Λειτουργίας, ἐπεσκέφθη τήν Μονήν καί προσεκύνησε ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ καί ηὐλόγησε τόν λαόν.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἡ καθηγουμένη Ὁσιωτάτη μοναχή Χαριτίνη ἐδεξιώθη φιλοφρόνως πάντας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder