1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τρίτην, 18ην / 31ην Δεκεμβρίου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μοδέστου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων.

Τόν ἅγιον Μόδεστον ἑορτάζει ἡ Σιωνῖτις Ἐκκλησία ὡς ἀοίδιμον ἅγιον  Προκαθήμενον αὐτῆς διακριθέντα τόν 7ον αἰώνα μ.Χ.  (632-644), διάδοχον τοῦ Πατριάρχου Ζαχαρίου, ἀναλαβόντα τήν Πατριαρχικήν ποιμαντορίαν μετά τήν Περσικήν καταστροφήν τοῦ 614. Τότε ὁ ἅγιος Μόδεστος διά τῆς ἐνθέου δράσεως αὐτοῦ ἀνεδείχθη θεραπευτής ψυχῶν συντετριμμένων καί ἀνακαινιστής Ἐκκλησιῶν καί μοναστηρίων ἐκ τῶν συντριμμάτων τῆς Περσικῆς λαίλαπος. Ἀρωγός εἰς τό ἔργον αὐτοῦ τότε προσέτρεξεν  ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας.

Τόν ἅγιον ποιμένα τοῦτον ἐτίμησεν ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων εἰς τόν ἱερόν Ναόν-παρεκκλήσιον αὐτοῦ, ἐν ᾧ καί ὁ τάφος αὐτοῦ ἐπί τοῦ λόφου Ἀμποῦ-Τόρ, ἔναντι τῆς Ἁγίας Σιών τῆς νέας νοτίου Ἱερουσαλήμ δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί διά θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Καττάρων κ. Μακάριος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Ἱερωνύμου, Δημητρίου καί Μακαρίου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου Συμεών, ψάλλοντος τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου καί τοῦ μοναχοῦ Νικολάου.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθε διά προσκύνησιν μετά συνοδείας ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Τήν Πατριαρχικήν καί Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη εἰς τό προαύλιον τῆς Ἐκκλησίας ὁ καλῶς ἐπιμελούμενος τῶν τῆς Μονῆς, ἀνακαινίζων ταύτην καί προφυλάσσων ἐκ τῶν διαρρηκτικῶν ἐπιθέσεων ὡς προσφάτως, ὁ Ἐπιστάτης αὐτῆς ὁσιώτατος μοναχός Ἀντίοχος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας