1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τετάρτην, 18ην / 31ην Δεκεμβρίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μοδέστου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων εἰς τό ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ παρεκκλήσιον ἐπί τοῦ λόφου Ἀμπού Τόρ, κειμένου ἔναντι τῆς Ἁγίας Σιών εἰς τήν νότιον Ἱερουσαλήμ.

Ὁ ἅγιος Μόδεστος εἶναι ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἀββᾶ Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου, ὁ ἐμψυχώσας καί ἐνισχύσας ἠθικῶς καί ὑλικῶς τούς Χριστιανούς τῆς ἁγίας Γῆς καί ἀνακαινίσας Ναούς καί Μονάς ἐκ τῶν ἐρειπίων, συνεπείᾳ τῆς βαρβαρικῆς ἐπιδρομῆς τῶν Περσῶν, τό 614 μ.Χ., ὁ ἀναπληρώσας τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων Ζαχαρίαν κατά τήν εἰς τήν Περσίαν αὐτοῦ ἀπαγωγήν καί διάδοχος αὐτοῦ μετά τήν κοίμησιν αὐτοῦ.

Εἰς τό ὡς ἄνω παρεκκλήσιον τοῦ ἁγίου Μοδέστου ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ᾽ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ποιμένων εἰς Μπετσαχούρ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου καί συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Τελετάρχου, τῶν Πατριαρχείων Ἀρχιμανδρίτου π. Πορφυρίου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί τοῦ διακόνου π. Μάρκου, ψάλλοντος ἑλληνιστί ρωσιστί καί ἀραβιστί τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου, καί προσκυνητῶν, μοναχῶν καί μοναζουσῶν καί μελῶν τῆς ἐν Ἱερουσαλήμ Ἑλληνικῆς παροικίας, ἐν εὐλαβεία παρακολουθούντων.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθε μετά συνοδείας Ἁγιοταφιτῶν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί προσεκύνησε.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ ἐπιστάτης καί ἀνακαινίζων τήν Μονήν μοναχός Ἀντίοχος ἐδεξιώθη τό ἐκκλησίασμα εἰς τό προαύλιον τοῦ παρεκκλησίου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.