1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΟΔΕΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Δευτέραν, 18ην /31ην Δεκεμβρίου 2012, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μοδέστου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν εἰς τόν λόφον Ἀμποῦ-Τόρ, κείμενον νοτίως τῆς Ἱερουσαλήμ καί διαχωριζόμενον ἀπό τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών διά τῆς κοιλάδος Ἐνώμ.

Εἰς ταύτην τήν Ἱεράν Μονήν διασώζεται ἀρχαῖον παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Μοδέστου καθώς καί παρεκκλήσιον τοῦ ἁγίου μάρτυρος Προκοπίου εἰς ἔκτασιν ἐννέα στρεμμάτων τῆς ἰδιοκτησίας τοῦ Πατριαρχείου, ἐν ᾗ ὑπάρχουν καί τά ἐρείπια τοῦ ἀρξαμένου νά ἀνεγείρεται τό 1913 Ναοῦ ὑπό τοῦ Ἁγιοταφίτου Ἀρχιμανδρίτου Μητροπολίτου Εὐδώρου .

Εἰς το εἰρημένον παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Μοδέστου ἔλαβε χώραν Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους, τῇ εὐλαβῇ συμμετοχῇ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας Ἱεροσολύμων.

Διαρκούσης τῆς θ. Λειτουργίας τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης περί του βίου τοῦ Ἁγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, διαδεχθέντος τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων Ζαχαρίαν, ἀνακαινίσαντος τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί τά ἄλλα προσκυνήματα τά καταστραφέντα τό 614 μ.Χ. ὑπό τῶν Περσῶν καί ποικίλοις τρόποις παραμυθήσαντος ἐνδεεῖς, πτωχούς ἀστέγους καί ἐκδεδιωγμένους μετά καί περί τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας ὡς μόνης ἰάσεως καί ἐπιλύσεως τῶν ἀσθενειῶν καί τῶν προβλημάτων τοῦ κόσμου.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ ἐπιστάτης τῆς Μονῆς μοναχός π. Ἀντίοχος παρέθεσε ἀναψυχήν εἰς τόν Σεβασμιώτατον καί τό ἐκκλησίασμα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder