1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τρίτην, 8ην/21ην Ἰουλίου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Προκοπίου εἰς τό παρεκκλήσιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Μοδέστου, ἐν ᾧ ὁ τάφος αὐτοῦ, εἰς τήν περιοχήν, γνωστήν ὡς Ἀμποῦ Τόρ εἰς τήν νότιον Νέαν Ἱερουσαλήμ, ἔναντί τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών.

Τόν ἅγιον Προκόπιον τιμᾷ ἡ Ἐκκλησία ὡς τόν πρῶτον ἐκ Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης μάρτυρα περί τό ἔτος 303 μ.Χ.

Διώκτης πρότερον τῶν Χριστιανῶν, ἐκλήθη ὑπ’ Αὐτοῦ τοῦ Κυρίου διά φανέντος αὐτῷ κρυσταλλένιου σταυροῦ καί φωνῆς λεγούσης: «Ἐγώ εἰμι ὁ ἐσταυρωμένος Υἱός τοῦ Θεοῦ». Καταδοθείς ὡς Χριστιανός ὑπό τῆς μητρός αὐτοῦ Θεοδοσίας ἐπέστρεψεν εἰς Καισάρειαν, ἔνθα καί βασανισθείς ἐμαρτύρησε διά τόν Χριστόν, προσελκύσας καί τήν μητέρα αὐτοῦ καί ἄλλους.

Εἰς τό ὡς ἄνω παρεκκλήσιον πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Προκοπίου ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ Ἑσπέρας προεξάρχοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Μακαρίου καί θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς προεξάρχοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου, τῇ συλλειτουργίᾳ τοῦ Ἱεροδιακόνου Σωφρονίου, ψάλλοντος τοῦ Ἱεροδιακόνου Συμεών, Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου  καί μετεχόντων εὐσεβῶν πιστῶν.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν ὁ Μακαριώτατος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Τόν Μακαριώτατον, τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη εἰς τό προαύλιον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὁ μετ’ ἀφοσιώσεως ἐπιμελούμενος τῶν τῆς Μονῆς ὁσιώτατος μοναχός Ἀντίοχος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας