1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Κυριακήν, 8ην/21ην Ἰουλίου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Προκοπίου εἰς τό παρεκκλήσιον, ἔνθα καί ὁ τάφος αὐτοῦ, κείμενον ὁμοῦ μετά τοῦ τάφου τοῦ ἁγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ἐπί τοῦ λόφου, τοῦ καλουμένου Ἀμποῦ–Τόρ, ἔναντι τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών εἰς τήν νότιον Ἰερουσαλήμ.

Διά τόν ἅγιον μάρτυρα Προκόπιον μᾶς παραδίδει ἡ Ἐκκλησία ὅτι κατήγετο ἀπό τήν Καισάρειαν τῆς Παλαιστίνης καί ἐμαρτύρησε ἐπί Διοκλητιανοῦ περί τό 303 μ.Χ. κληθείς εἰς τόν Χριστιανισμόν ὑπ᾽ Αὐτοῦ τοῦ Κυρίου θαυματουργικῶς διά σταυροῦ φωτεινοῦ ἐκ κρυστάλλου, ἐν ᾧ ἀνεγράφετο «ἐγώ εἰμι ὁ ἐσταυρωμένος Ἰησοῦς, ὁ τοῦ Θεοῦ Yἱός».

Πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Προκοπίου ἐτελέσθη εἰς τόν ὡς ἄνω εἰρημένον ἱερόν τόπον Ἑσπερινός ἀφ᾽ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν ὑπό τοῦ Πρεσβυτέρου π. Νικήτα, Τεχνικοῦ Προϊσταμένου τοῦ Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου, ψάλλοντος τοῦ μοναχοῦ Ραφαήλ  καί μετεχόντων μελῶν τῆς Ἀδελφότητος καί τῆς παροικίας.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ καλῶς ἐπιμελούμενος τῆς Μονῆς καί ἀνακαινίζων αὐτήν ἐπιστάτης μοναχός Ἀντίοχος ἐδεξιώθη πάντας φιλοφρόνως εἰς τό προαύλιον τοῦ Ναοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder