1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τρίτην, 27ην Ἰουλίου/ 9ην Αὐγούστου 2022, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος εἰς τήν Ἱεράν Μονήν αὐτοῦ πλησίον τοῦ Πατριαρχείου νοτιοδυτικῶς καί εἰς μικράν ἀπόστασιν ἀπό τῆς Πύλης τοῦ Δαβίδ.

Κατά τήν ἡμέραν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ἐνθυμεῖται τά τῆς ζωῆς, τῆς πολιτείας καί τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, ἀντλοῦσα ἐκ τοῦ Συναξαρίου αὐτοῦ, ὅτι δηλαδή ὁ Ἅγιος Παντελεήμων ἦτο γόνος πατρός εἰδωλολάτρου Εὐστοργίου καί μητρός Χριστιανῆς τῆς Εὐβούλης, ἥτις καί ἐκατήχησεν αὐτόν εἰς τά ἱερά γράμματα. Ὅτι ὁ Ἅγιος Παντελεήμων ἐξεπαιδεύθη εἰς τήν ἰατρικήν, ὀνομαζόμενος Παντολέων πρότερον, ἐβαπτίσθη ὑπό τοῦ Πρεσβυτέρου Ἑρμολάου Παντελεήμων καί ἐθεράπευεν ἀναργύρως, κηρύττων τόν Χριστόν. Ἐθεράπευσε δέ καί ἀόμματον, δίδων εἰς αὐτόν τό φῶς, ἐρωτηθείς δέ οὗτος εἶπεν ὅτι ὁ Παντολέων ἐθεράπευσεν αὐτόν. Κληθείς ὁ Ἅγιος Παντελεήμων ὡμολόγησε τόν Χριστόν καί διά τοῦτο βασανισθείς ἀπετμήθη τήν κεφαλήν ἐπί Μαξιμιανοῦ τό 305 μ.Χ., προστεθείς ἐπαξίως εἰς τά ἑκατομμύρια τῶν μαρτύρων τοῦ Χριστοῦ.

Πρός τιμήν αὐτοῦ εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μονήν τοῦ Πατριαρχείου ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους, καί συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Στεφάνου, τοῦ Πρεσβυτέρου π. Νεκταρίου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Δοσιθέου, ψάλλοντος τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Συμεών, παρουσίᾳ μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου καί πολλῶν τιμώντων τόν Ἅγιον.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθε πρός προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Τήν Πατριαρχικήν καί Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί ὅλον τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη φιλοφρόνως ἡ γηραιά καί φιλόπονος Γερόντισσα Χαριτίνη.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας