1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου ἑωρτάσθη τήν Δευτέραν, 26ην Ὀκτωβρίου / 8ην Νοεμβρίου 2010, εἰς τόν ἀρχαῖον καί ἱερόν Ναόν αὐτοῦ, εὑρισκόμενον εἰς τό νοτιοδυτικόν τμῆμα τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου τῶν Ἁγιοταφιτῶν.

Παρά τόν Ναόν τοῦτον εὑρίσκεται ἡ Σχολή, ἡ φέρουσα τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου, παλαιότερον ἡ Ἱερατική Σχολή τοῦ Πατριαρχείου διά τήν προετοιμασίαν τῶν Ἁγιοταφιτῶν κληρικῶν, νῦν δέ ἀραβόφωνος Σχολή τοῦ Πατριαρχείου διά τήν παιδείαν τῶν τέκνων αὐτοῦ καί τέκνων ἄλλων ὁμολογιῶν καί θρησκευμάτων.

Εἰς τόν ἱερόν ναόν τοῦτον ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου δι’  Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί θ. Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον εἰς τούς ἀθρόως προσελθόντας πιστούς, πολλῶν μέν ἐθνικοτήτων, Ἑλλήνων, Παλαιστινίων, Ρώσων καί Ρουμάνων, μιᾶς δέ πίστεως, τῆς τιμίας Ὀρθοδόξου.

Τελουμένης τῆς θ. Λειτουργίας, προσῆλθε διά προσκύνησιν ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ μετά συνοδείας Ἁγιοταφιτῶν μετά τήν ἀκολουθίαν αὐτῶν εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Ἅμα τῇ λήξει τῆς θ. Λειτουργίας, ὁ Μακαριώτατος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν προσῆλθεν εἰς τήν ἐν συνεχείᾳ  τοῦ ναοῦ εὑρισκομένην εἰρημένην  Ἀραβόφωνον Σχολήν. Ἐν αὐτῇ ὁ Διευθυντής της κ. Σαμίρ Ζανανίρη καί οἱ καθηγηταί μετά τῶν μαθητῶν εἶχον ἑτοιμάσει μικράν σχολικήν ἑορτήν, μέ ποιήματα καί διηγήσεις περί τοῦ προσώπου καί τοῦ τρόπου τῆς ζωῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Ὁ Μακαριώτατος προσφωνῶν, ηὐλόγησε τάς ἐργασίας τῆς Σχολῆς, ὑπογραμμίζων τό παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ὡς πιστοῦ μάρτυρος καί ὡς διδασκάλου τῆς πίστεως καί τήν συμβολήν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τήν διατήρησιν τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί  τῆς χριστιανικῆς ταυτότητος καί ηὐχήθη καλήν πρόοδον καί καλήν ἐπιτυχίαν εἰς τήν πνευματικήν καί μαθητικήν ζωήν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder