1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Πέμπτην, 10ην/23ην Φεβρουαρίου 2023, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν κειμένην εἰς τήν Χριστιανικήν συνοικίαν καί συνεχομένην τῷ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως βορειο-ἀνατολικῶς.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται ὅτι ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος ἦτο ἱερεύς τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν πόλιν Μαγνησίαν τῆς Θεσσαλίας καί κληθείς νά ἀρνηθῇ τόν Χριστόν, ἀπεναντίας ὡμολόγησεν αὐτόν εὐθαρσῶς καί ἀνδρείως ὑπέμεινε τά βασανιστήρια, ξέσεις σαρκός καί ἄλλα, ἄχρις οὗ ἀπεκεφαλίσθη, ἀθλήσας καλῶς ὁμοῦ μετ’ ἄλλων, δημίων  πιστευσάντων ἐπί βασιλείας Σεβήρου καί ἡγεμόνος τῆς Μαγνησίας Λουκιανοῦ, τό ἔτος 198 μ.Χ.

Πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί συλλειτουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων ὡς τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Μελετίου καί Κλαυδίου, τῶν Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρου π. Χαραλάμπους / Φάραχ τοῦ καί ἑορτάζοντος καί τοῦ Ἱερομονάχου π. Σίλα, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Δοσιθέου, ψάλλοντος τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου μετά τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών, παρουσίᾳ μελῶν τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα καί προσευχομένων εὐλαβῶν πιστῶν ἐξ Ἱεροσολύμων καί προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων χωρῶν, μοναχῶν καί μοναζουσῶν.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν διά προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Τήν Πατριαρχικήν καί τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τούς πιστούς ἐδεξιώθη ὁ καλῶς ἐπιμελούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Κάλλιστος εἰς τό ἡγουμενεῖον καί τό προαύλιον τῆς Μονῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας