1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό Σάββατον, 10ην /23ην Φεβρουαρίου 2019 ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου  ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους εἰς τήν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ ἱεράν Μονήν, τήν προσκειμένην εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως βορειοανατολικῶς εἰς τήν Χριστιανικήν συνοικίαν.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην, ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται καί εὐφημεῖ τόν Ἅγιον Χαράλαμπον ὡς ὁμολογήσαντα τόν Χριστόν καί μαρτυρήσαντα τό 198 μ.Χ., εἰς τήν περιοχήν Μαγνησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπί ἡμερῶν τοῦ Ἐπάρχου Λουκιανοῦ

καί ὡς προστάτην ἐναντίον ἀσθενειῶν, ἰδίᾳ ἐναντίον τῆς ἐπιδημίας τῆς πανώλους.

Διά τήν μνήμην πρός τιμήν τοῦ ἁγίου ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ᾽ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία  τήν πρωΐαν εἰς τήν ὡς ἄνω Μονήν προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί διακόνων ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου, τοῦ μοναχοῦ π. Νικολάου καί τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών καί μετέχοντος εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἱκετεύοντος καί εὐφημοῦντος τόν Ἅγιον.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης Κάλλιστος ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας