1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Παρασκευήν, 8ην/21ην Φεβρουαρίου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην βορειοανατολικῶς τοῦ Πατριαρχείου, εἰς τήν ὁδόν πρός τήν Νέαν Πύλην τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Κατά τήν ἡμέραν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται τόν Ἅγιον Θεόδωρον τόν Στρατηλάτην, ὡς καταγόμενον ἐξ Εὐχαΐτων τῆς Γαλατίας, στρατιωτικόν τό ἐπάγγελμα καί ἀθλήσαντα διά τήν εἰς Χριστόν πίστιν ἐπί Λικινίου τό 230 ἔτος μ.Χ.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη  θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν ὑπό  τοῦ Παραδραγουμάνου καί Σχολάρχου Ἀρχιμανδρίτου Ματθαίου, ψάλλοντος τοῦ μοναχοῦ Ραφαήλ καί μοναζουσῶν τοῦ Πατριαρχείου.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ καλῶς ἐπιμελούμενος τῆς συντηρήσεως τοῦ Ναοῦ καί τῆς Μονῆς καί τῆς συντηρήσεως τῶν εἰκόνων τοῦ παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας Θέκλης Τυπικάρης Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος ἐδεξιώθη τούς Πατέρας καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τό προαύλιον τοῦ Ναοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας