1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΩΝ)

Τό Σάββατον τῆς Α΄  Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 19ης Φεβρουαρίου/ 4ης Μαρτίου 2023, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ διά τῶν κολλύβων θαύματος τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην εἰς μικράν ἀπόστασιν ἀπό τοῦ Πατριαρχείου, καθ’ ὁδόν πρός τήν Νέαν Πύλην.

Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται ὅτι ὁ ἅγιος Θεόδωρος ἐνεφανίσθη ἐν ὁράματι εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως Εὐδόξιον καί ὑπέδειξεν εἰς αὐτόν νά πληροφορήσῃ τούς Χριστιανούς νά χρησιμοποιήσουν ὡς ἕδεσμα κατά τήν Α΄ Ἑβδομάδα τῶν νηστειῶν, καθώς ἐγίνετο εἰς τήν πατρίδα αὐτοῦ  τά Εὐχάϊτα τῆς Καππαδοκίας, κόλλυβα, ἥτοι ἐψημένον σῖτον, διά νά ἀποφύγουν τά μεμιασμένα μέ αἷμα εἰδωλοθύτων κρεάτων τρόφιμα, τά ὁποῖα εἶχε διασπείρει εἰς τήν ἀγοράν ὁ αὐτοκράτωρ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης.

Πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί ἀνεγνώσθη ἡ Α΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Καττάρων κ. Μακαρίου. Τῇ ἐπαύριον ἐτελέσθη θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, συλλειτουργούντων τῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Ματθαίου καί π. Μακαρίου, τοῦ Πρεσβυτέρου π. Νεκταρίου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου, ψάλλοντος τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Συμεών καί προσευχομένων Ἱεροσολυμιτῶν πιστῶν.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἐπεσκέφθη τήν Μονήν διά προσκύνησιν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Τήν Πατριαρχικήν καί τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη ὁ φίλεργος ἡγούμενος, ὁσιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀλέξιος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας