1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ.

Τήν Κυριακήν, 11ην/23ην Ἰανουαρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου εἰς τήν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν κειμένην εἰς τήν ἔρημον τῆς Ἰουδαίας μεταξύ τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.

Ὡς γνωστόν ἡ Μονή αὕτη ἱδρύθη ὑπό αὐτοῦ τοῦ Ἁγίου Θεοδοσίου, ὁ ὁποῖος προσῆλθεν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἀπό τήν Μογαρισσόν τῆς Καππαδοκίας. Ἱδρύθη εἰς τήν θέσιν, εἰς τήν ὁποίαν ὑπάρχει καί τό Σπήλαιον, τό ὁποῖον ὀνομάζεται «τῶν Μάγων», διότι ἐξ αὐτῆς τῆς περιοχῆς ἐπέστρεψαν οἱ Μάγοι εἰς τήν πατρίδα αὐτῶν δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ, ἵνα μή συναντήσωσιν τόν Ἡρῴδην, τόν ζητοῦντα θανατῶσαι τόν νεογέννητον βασιλέα Χριστόν. Εἰς τόν τόπον τοῦτον τῆς ἀσκήσεως αὐτοῦ μετά τήν παραμονήν αὐτοῦ εἰς Ἱερουσαλήμ εἰς Μονήν ἱδρυθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱκελίας, ἵδρυσε παρακληθείς ὑπό τῶν μοναχῶν τῆς ἐρήμου ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος Μονήν Κοινόβιον, εἰς τήν ὁποίαν ἐγένοντο δεκτοί οἱ ἀρχάριοι μοναχοί, ἵνα ἐν συνεχείᾳ μεταβοῦν εἰς τήν Μονήν τῆς Λαύρας τοῦ ὁσίου Σάββα, δι᾽ ἀσκητικήν ἡσυχαστικήν ζωήν.

Λόγῳ τῆς γειτνιάσεώς της πρός τάς πόλεις, ἡ Μονή ἀνέπτυξε κοινωνικόν, φιλανθρωπικόν ἔργον. Οἱ μοναχοί τῆς Μονῆς διά τοῦ ἐργοχείρου αὐτῶν συνετήρουν γηροκομεῖον, ὀρφανοτροφεῖον καί ἄλλα κοινωφελῆ ἱδρύματα. Ἡ Μονή εἶχε καί διδακτήριον διά τούς μοναχούς. Ἐκ τῆς Μονῆς ταύτης ἐξῆλθον οἱ Ἅγιοι Μόδεστος καί Σωφρόνιος, Πατριάρχαι Ἱεροσολύμων καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Μόσχος, συγγραφεύς τοῦ Λειμωναρίου. Ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος μέ τόν Καππαδόκην συμπατριώτην αὐτοῦ Ἅγιον Σάββαν διεδραμάτισαν σημαντικώτατον ρόλον εἰς τήν καταπολέμησιν τῆς αἱρέσεως τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ καί εἰς τήν ἐπικράτησιν τοῦ δόγματος τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος, ἤτοι, τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μιᾶς ὑποστάσεως καί δύο φύσεων, τῆς θείας καί τῆς ἀνθρωπίνης.

Εἰς τήν ἱστορικήν ταύτην Μονήν, ἀνακαινισθεῖσαν κατά τάς ἀρχάς τοῦ 20ο αἰῶνος ὑπό τῶν μοναχῶν Λεοντίου καί Γαλακτίωνος, μεσοῦντος τοῦ 20ο αἰῶνος ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων Βαρθολομαίου ἐκ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί ἐπί τῶν ἡμερῶν ἡμῶν ὑπό τοῦ νῦν καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱεροθέου ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή διά θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, ἧς προεξῆρξεν ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ ἐν Βηθλεέμ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρῴην Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ, τῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Ἰγνατίου ὡς προεξάρχοντος, π. Ἱερωνύμου, π. Μοδέστου, τοῦ Τελετάρχου π. Βαρθολομαίου, τοῦ ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παρεπιδημοῦντος π. Σεραφείμ καί τῶν Ἱεροδιακόνων π. Χαραλάμπους καί π. Μάρκου, Ἀραβοφώνων Ἱερέων τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων, συμπροσευχομένου τοῦ Γέροντος Πνευματικοῦ τῆς Ἱερᾶς Λαύρας τοῦ Ἁγίου Σάββα Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐδοκίμου, ψαλλόντων δεξιά μοναχῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Λαύρας τοῦ Ἁγίου Σάββα καί τοῦ προσκυνητοῦ Γεωργίου ἑλληνιστί καί ἀριστερά μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου νεολαίας τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων ἀραβιστί καί μετέχοντος πολλοῦ λαοῦ ἐντοπίων ἐκ τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων καί προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων Ὀρθοδόξων χωρῶν πρός σωτηρίαν αὐτῶν καί δόξαν Θεοῦ.

Τό κέρασμα παρετέθη εἰς τό ἡγουμενεῖον διά τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τόν ἐκκλησιασθέντα λαόν, μετά δέ τοῦτο ἡ Ἀρχιερατική Συνοδεία ἐπεσκέφθη  τόν ρέκτην καί ἀγωνιστήν ἡγούμενον τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτην π. Ἱερόθεονεἰς τό κελλίον αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος ἦτο ἀσθενής.

Μετά τό πέρας τῆς ἑορτῆς ἡ τιμία κάρα τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου μετεφέρθη κατά τό ἔθος πρός προσκύνησιν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μάρθας καί Μαρίας τῆς Βηθανίας καί ἐν συνεχείᾳ ἐπεστράφη εἰς τό Σκευοφυλάκειον τοῦ Παναγίου Τάφου, ὅπου καί φυλάσσεται.

κ τς ρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/vlWotgX78BI

httpv://youtu.be/nOg13LD5SXU