1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς, 4ην /17ην Μαρτίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν, τήν ὁποίαν οὗτος ἵδρυσε, ἡ ὁποία φέρει τό ὄνομά του καί ἡ ὁποία κεῖται εἰς τήν κοιλάδα τῆς Δυτικῆς ὄχθης τοῦ Ἰορδάνου πρό τῶν ἐκβολῶν αὐτοῦ εἰς τήν Νεκράν θάλασσαν.

 Τῆς ἑορτῆς καί πανηγύρεως προεξῆρξεν ὁ προσφάτως χειροτονηθείς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης καί Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου κ. Δημήτριος.

 Εἰς τήν ἑορτήν μετέσχον Ὀρθόδοξοι πιστοί, τῆς περιοχῆς τῆς Ἱεριχοῦς ἀλλά καί τῆς Γαλιλαίας καί ὡσαύτως προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί ἐκ Ρωσίας.

 Πρός τούτους ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ προεξάρχων τῆς ἑορτῆς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος περί τοῦ ἀββᾶ Γερασίμου, ἀσκήσαντος τόν 5ον αἰῶνα εἰς Παλαιστίνην καί ἀναδειχθέντος μεγάλου ἀσκητοῦ πατρός καί προασπιστοῦ τοῦ δόγματος τῶν δύο ἐν Χριστῷ φύσεων, θείας καί ἀνθρωπίνης ἐν ἐλευθέρᾳ καί ἀσυγχύτῳ συνεργίᾳ.

 Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ φίλεργος καί φιλόξενος καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος παρέθεσεν εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπικήν συνοδείαν καί πάντας τούς ἑορταστάς εὐφρόσυνον τράπεζαν Τυρινῆς.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder