1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΜΟΝΗΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Τήν Κυριακήν, 16ην /29ην Σεπτεμβρίου 2013, πρώτην Κυριακήν μετά τήν ἑορτήν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ,ἑωρτάσθη κατά τό ἔθος τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων ἡ ἑορτή τῆς παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν ἐν τῇ Δυτικῇ Ἱερουσαλήμ παρά τῷ Ἑβραϊκῷ Κοινοβουλίῳ κειμένην Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν τόπον, εἰς τόν ὁποῖον συμφώνως τῇ ἐκκλησιαστικῇ παραδόσει ἐφυτεύθη τό τρισύνθετον ἐκ πεύκης, κέδρου καί κυπαρίσσου, δένδρον ὑπό τοῦ Λώτ, ἀνεψιοῦ τοῦ Ἀβραάμ, ὅπερ κοπέν ἐχρησιμοποιήθη διά ξυλείαν εἰς τήν οἰκοδομήν τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος, ὕστερον δέ διά τήν κατασκευήν τοῦ σταυροῦ, ἐπί τοῦ ὁποίου προσεπάγη, σταυρούμενος διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν ὁ δι’ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσας Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Εἰς τήν ἱστορικήν ταύτην Μονήν τοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία ηὐμοίρησε νά στεγάσῃ καί ἀνωτάτην Θεολογικήν Σχολήν (1845-1909), ἀποδώσασαν εἰς τήν Ἐκκλησίαν σπουδαίους κληρικούς καί λαϊκούς Θεολόγους, ἐτελέσθη τήν πρωΐαν τῆς ὡς ἄνω Κυριακῆς ἡ θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί διακόνων καί μετεχόντων ἐν εὐλαβείᾳ εὐλαβῶν προσκυνητῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας καί τοῦ Ἀραβοφώνου ἡμῶν ποιμνίου.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Κλαύδιος παρέθεσε εἰς τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν μικράν δεξίωσιν εἰς τό ἡγουμενεῖον καί εἰς πάντας τό ἑόρτιον κέρασμα εἰς τό προαύλιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/MAAX4Fu9vwQ