1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τετάρτην, 2ραν/15ην Φεβρουαρίου 2023, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τήν ἱεράν Μονήν τῆς Παναγίας Σεϊδανάγιας εἰς τήν Χριστιανικήν συνοικίαν βορειοανατολικῶς τοῦ Πατριαρχείου.

Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται καί τιμᾷ και πανηγυρίζει τό γεγονός τῆς προσαγωγῆς τοῦ Κυρίου ὄντος τεσσαρακονθημέρου καί γαλακτοτροφουμένου ὑπό τῶν γονέων αὐτοῦ εἰς τόν Ναόν τοῦ Σολομῶντος μετά προσφορᾶς «ζεύγους τρυγονίων καί δύο νεοσσῶν περιστερῶν». Ἐνταῦθα ὑπεδέχθη τόν Κύριον εἰς τάς ἀγκάλας αὐτοῦ πληροφορηθείς ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Θεοδόχος καί ἀνεγνώρισεν αὐτόν ἀναφωνῶν «Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλόν σου, Δέσποτα, κατά τό ρῆμά σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τό σωτήριόν σου…», ἤτοι τόν Σωτῆρα τοῦ κόσμου ὡς «φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν  καί δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ», (Λουκ.2, 29-32).

Διά τόν ἑορτασμόν τῆς Δεσποτικῆς αὐτῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Ἱερωνύμου καί π. Μακαρίου, τῶν Ἀραβοφώνων Ἱερέων π. Χαραλάμπους καί π. Νεκταρίου, ἄλλων Ἱερέων ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων χωρῶν Ρουμανίας, Ρωσίας καί Γεωργίας καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Συμεών, ψάλλοντος τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου δεξιά ἑλληνιστί καί τοῦ κ. Ριμόν Κάμαρ ἀριστερά ἀραβιστί ἐκ τοῦ καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, προσελθόντων πολλῶν προσκυνητῶν καί μελῶν τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ἑλληνιστί καί ἀραβιστί (ἴδε video).

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἐπεσκέφθη διά προσκύνησιν τόν Ἱερόν Ναόν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Τήν Πατριαρχικήν καί τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ὅλον ἐδεξιώθη πλουσιοπαρόχως εἰς τό ἡγουμενεῖον καί τό προαύλιον τοῦ Ναοῦ ἡ ἀνακαινίζουσα αὐτόν ὁσιωτάτη ἡγουμένη Σεραφείμα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας