1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τετάρτην, 2αν/ 15ην Φεβρουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου εἰς τήν γυναικείαν Ἱεράν Μονήν, τήν κειμένην εἰς ἀπόστασιν λίθου βολῆς βορείως τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἔναντι τοῦ τεμένους Χάνκε καί προσκειμένην τῇ Μονῇ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ποιεῖ μνήμην τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὑπακούων τῷ νόμῳ τοῦ Μωϋσέως, ὅν καί ἦλθεν οὐχί ἵνα καταλύσῃ ἀλλά ἵνα πληρώσῃ, (Ματθ. 5, 14-19), προσηνέχθη ὑπό τῶν γονέων Αὐτοῦ εἰς τόν Ναόν τοῦ Σολομῶντος, ὤν τεσσαρακονθήμερος, ὅτε καί ὁ Συμεών ὁ δίκαιος, δεχθείς Αὐτόν εἰς τάς ἀγκάλας, εἶδε πληρουμένην τήν προφητείαν ὅτι δέν θά ἴδῃ θάνατον, πρίν νά ἰδῇ τόν Χριστόν Κυρίου, ἀνεφώνησε: «Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλόν Σου δέσποτα, κατά τό ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τό σωτήριόν σου, ὃ ἠτοίμασας κατά πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καί δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ» (Λουκ. β´ 29-31).

Ἡ Δεσποτική αὕτη ἑορτή, τήν ὁποίαν μέ ποικίλους ὕμνους ἔχουν ὑμνήσει οἱ ὑμνογράφοι τῆς Ἐκκλησίας, Καταβασίας, Μεγαλυνάρια καί ἄλλα, ἑωρτάσθη εἰς τόν ὡς ἄνω Ἱερόν Ναόν  δι᾽ Ἑσπερινοῦ ἀφ᾽ ἑσπέρας καί διά θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Ἰγνατίου, Μακαρίου καί Στεφάνου Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Ρωσίαν, ψάλλοντος τοῦ ἀριστεροῦ ψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Γεωργίου Ἀλβανοῦ ἑλληνιστί καί τοῦ κ. Ριμόν Κάμαρ τῆς χορῳδίας τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἀραβιστί καί προσευχομένου ἀθρόου λαοῦ, ἐντοπίων, Ἑλλήνων, Ρώσων καί Ρουμάνων, διαφόρων ἐθνικοτήτων, ὁμονοουσῶν εἰς μίαν Ὀρθόδοξον πίστιν.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθεν ἡ Α.Θ.Μ.  ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά προσκύνησιν.

Μετά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας, ἡ ἀνακαινίζουσα τήν Μονήν, καθηγουμένη μοναχή Σεραφείμα, ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/bVgTY24M_d8

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]