1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝ ΙΟΠΠῌ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΑΥΤΩΝ.

Τo Σάββατον 8/21-11-2009 ἑορτάσθη εἰς τήν Ἰόππην ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων ἐπουρανίων ἀΰλων Δυνάμεων Ἀσωμάτων. Ἡ παρὰ τὸ Τὲλ-Ἀβὶβ παραθαλασσία Ἰόππη (Γιάφφα) εἶναι μία τῶν ἀρχαίων πόλεων τῆς Παλαιστίνης καὶ μία ἐκ τῶν πρώτων Μητροπόλεων τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.  Ἡ Ἰόππη ἀναφέρεται εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην ἤδη ἀπὸ τοὺς πρώτους χρόνους τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἐκκλησίας. Εἰς τὴν Ἰόππην ἦλθεν ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ἀπὸ τὴν Λύδδαν μὲ πρόσκλησιν τῶν Χριστιανῶν αὐτῆς καὶ ἀνέστησε τὴν θανοῦσαν ἐλεήμονα ὁσίαν Ταβιθᾶν (Πράξ. 9,36-43). Εἰς τὴν Ἰόππην ἐφιλοξενεῖτο ὁ Πέτρος εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος τοῦ βυρσοδέψου, ὁπότε καὶ εἶδε  ἀπὸ τοῦ δώματος τῆς οἰκίας τήν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατερχομένην ὀθόνην μετ’ ἀκαθάρτων ζῴων καί ἤκουσε φωνὴν προτρέπουσαν αὐτὸν νὰ λάβῃ καὶ νὰ φάγῃ. Καὶ ἐκεῖνος εἶπεν, «Οὐδαμὼς Κύριε, ἀκάθαρτα γάρ εἰσι» (Πράξ. 10,13). Ἐνῷ ἡ φωνὴ εἶπεν, «ἅ ὁ Θεὸς ἐκαθάρισεν σύ μὴ κοίνου» (Πράξ. 10,15). Μὲ τὸ ὅραμα τοῦτο ὁ Θεὸς προητοίμαζε τὴν εἰς τὴν Ἰόππην ἔλευσιν τοῦ ἐκ Καισαρείας Ρωμαίου ἑκατοντάρχου Κορνηλίου καὶ τὴν εἰσδοχὴν αὐτοῦ εἰς τὸν Χριστιανισμόν, ὡς ἀπαρχῆς τῆς ἐξ ἐθνῶν Ἐκκλησίας. (Πραξ. 10). Τὴν μνήμην αὐτοῦ ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία τὴν 13ην Σεπτεμβρίου ἑκάστου ἔτους.

Εἰς τὸν λιμένα τῆς Ἰόππης ἀπεβιβάζοντο διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἔως καὶ τὸ μέσον τοῦ 20ου αἰῶνος χιλιάδες προσκυνητῶν τῆς Ἁγίας Γῆς καὶ ἐξεφορτοῦντο τὰ ὑλικὰ οἰκοδομῆς τῶν ναῶν τῆς Ἁγίας Γῆς καὶ τὰ παντὸς εἴδους ἐκκλησιαστικὰ καὶ λειτουργικὰ ἀντικείμενα αὐτῶν.

Ὁ φλοῖσβος τῶν κυμάτων τῆς θαλάσσης τῆς Ἰόππης πλήττει καὶ γλείφει τὴν ἱερὰν μονὴν τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τοῦ Πατριαρχείου μὲ τὸν ὁμώνυμον αὐτῆς ναὸν, καταστραφέντα ἐκ πυρκαϊᾶς τὸ 1957, ἀνακαινισθέντα δὲ ἐκ βάθρων προσφάτως δαπάναις τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ, ἡγουμένου αὐτῆς. Εἰς τὸν ναὸν τοῦτον συχνάκις ἐκκλησιάζονται τὰ μέλη τῆς ἀραβοφώνου κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου, χρησιμοποιοῦντα κυρίως ὡς καθεδρικὸν ναὸν αὐτὸν, τὸ παρακείμενον ἱερὸν ναὸν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.

Εἰς τὸν ναὸν τοῦτον τελοῦνται ἕκαστον Σάββατον λειτουργίαι εἰς τὴν ρωσικὴν καὶ ρουμανικὴν γλῶσσαν διὰ τοὺς ρωσοφώνους καὶ ρουμανοφώνους Ὀρθοδόξους πιστοὺς τῆς πόλεως καὶ τῶν περιχώρων.

Εἰς τὸν ἑορτάζοντα ἱερὸν ναὸν τοῦτον τοῦ Πατριαρχείου, ἦλθεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, μετὰ συνοδείας ἐξ Ἱεροσολύμων, τὴν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου 8ης / 21ης Νοεμβρίου 2009. Εἰς αὐτὸν ἐπεφυλάχθη θερμὴ ὑποδοχὴ ὑπὸ τοῦ καθηγουμένου Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ καὶ τοῦ ἱερατείου εἰς τὴν ἄνωθεν τοῦ ναοῦ πλατεῖαν, ἐξ ᾗς, τῇ προπορεύσει τοῦ σώματος τῶν Προσκόπων, πάντες ἔφθασαν εἰς τὴν ἱερὰν μονὴν καὶ εἰς τὸν ἑντὸς αὐτῆς ἱερὸν ναὸν τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Ἐνδυθείς μανδύαν ὁ Πατριάρχης, εἰσώδευσε καὶ εὐλογήσας τὸν λαὸν, προεξῆρξε τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς θ. Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρὲτ κ. Κυριακοῦ, τοῦ καθηγουμένου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ, τοῦ παρεπιδημοῦντος Μητροπολίτου Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παύλου καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, τῶν ἱερομονάχων τῶν ὁμόρων τῆς Ἰόππης πόλεων, Λύδδης καὶ Ρέμλης, τῶν ἱερέων καὶ διακόνων.

Ἡ θ. Λειτουργία, τελεσθεῖσα εἰς τὴν ἑλληνικήν, ἀραβικήν, ρωσικὴν καὶ ρουμανικήν, ἐμυσταγώγησε πάντας εἰς τὸ μυστήριον τῆς οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ δι’ ἡμᾶς, διὰ τοῦ ἐνανθρωπίσαντος μονογενοῦς Υἱοῦ Αὐτοῦ, Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διὰ τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ ὁ Μακαριώτατος ἐδίδαξε τὸν λαὸν περὶ τοῦ ἔργου τῶν Ἀγγέλων εἰς τὴν Παλαιὰν καὶ Καινὴν Διαθήκην, ὡς βοηθῶν τοῦ Θεοῦ, διακονούντων εἰς τὸ ἔργον τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.

Τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε δεξίωσις εἰς τὸ Ἡγουμενεῖον καὶ ἀκολούθως Τράπεζα παρατεθεῖσα ὑπὸ τοῦ καθηγουμένου Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder