1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΠΑΤΟΡΩΝ ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ.

Τήν Πέμπτην, 9ην /22αν Σεπτεμβρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγιων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν Ἱεράν Μονήν, κειμένην εἰς τόν τόπον τοῦ οἴκου αὐτῶν προσκειμένην ἐσωτερικῶς τῷ τείχει τῆς πόλεως καί τῇ Πύλῃ τῶν Λεόντων ἤ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.

Λέγοντες Σύναξιν τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, ἐννοοῦμεν τήν Σύναξιν ἡμῶν τῶν πιστῶν, ἵνα ἰδιαιτέρως τιμήσωμεν τήν μνήμην αὐτῶν ὡς γεννητόρων τῆς Θεοτόκου τροφοῦ τῆς ζωῆς ἡμῶν.

 

Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη διά τελέσεως θείας Λειτουργίας προεξάρχοντος τοῦ πρῴην Μητροπολίτου Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ, ψαλλούσης τῆς μοναχῆς Δανιηλίας καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Μελέτιος ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τούς πιστούς εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/I3gsOpBY2e0