1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό  Σάββατον, 30ήν  Ἰουνίου / 13ην  Ἰουλίου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ  ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων εἰς τήν Ἱεράν αὐτῶν Μονήν τῆς Τιβεριάδος, κειμένην εἰς τό μέσον τῆς μεγάλης Ἰσραηλινῆς πόλεως τῆς Τιβεριάδος, δεχομένης τούς φλοίσβους τῶν κυμάτων τῆς βορειοδυτικῆς ἀκτῆς τῆς Τιβεριάδος θαλάσσης.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ποιεῖ  Σύναξιν, ἤτοι συγκέντρωσιν, διά νά τιμήσῃ καί νά ὑμνήσῃ τούς Δώδεκα Ἀποστόλους, τούς κληθέντας ὑπό τοῦ Κυρίου, ἀνταποκριθέντας εἰς τήν κλῆσιν Αὐτοῦ, ἀκολουθήσαντας Αὐτόν καί κηρύξαντας μετά τήν Πεντηκοστήν τόν Σταυρόν καί τήν Ἀνάστασίν Του. Διά τούτων ὁ φιλάνθρωπος Κύριος    «ἐσαγήνευσεν τήν Οἰκουμένην».

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς θ. Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ  κ. Κυριακοῦ, συλλειτουργούντων  Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων τῆς περιοχῆς, ὧν πρῶτος ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος ἡγούμενος τῆς Κανᾶ καί Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων, ψαλλούσης  τῆς χορῳδίας ὑπό τόν  Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον  Ἄκκρης Ἀρχιμανδρίτην Φιλόθεον  ἑλληνιστί  καί ἀραβιστί  καί μετεχόντων πιστῶν, προσκυνητῶν καί μελῶν τῶν Κοινοτήτων τῆς Γαλιλαίας.

Μετά τήν κατανυκτικήν θ. Λειτουργίαν ὁ νέος ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Παρθένιος προσέφερε κέρασμα καί ἐν συνεχείᾳ παρέθεσε τράπεζαν καλέσας εἰς ταύτην ἀδιακρίτως καί τούς εἰσελθόντας εἰς τόν ναόν διαδηλωτάς. Τούτους διά τοῦ τρόπου του ἡμέρωσεν ὁ Ἀρχιμανδρίτης Παρθένιος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας