1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Κυριακήν, 7ην /20ήν  Ἰανουαρίου 2013, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν πλησίον τοῦ Πατριαρχείου εἰς  τήν Χριστιανικήν συνοικίαν ἐντός τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Λέγοντες Σύναξιν, ἐννοοῦμεν τήν σύντξιν, τήν λειτουργικήν συγκέντρωσιν τῶν Χριστιανῶν,  διά νά τιμήσουν τό πρόσωπον, τό ὁποῖον  κατ’ εὐδοκίαν Θεοῦ διηκόνησεν εἰς τήν ἐπιτέλεσιν γεγονότός τινος. 

Ἡ Σύναξις τοῦ Τιμίου Προδρόμου λαμβάνει χώραν μίαν ἡμέραν μετά τά Θεοφάνια, διά να τιμηθῇ οὗτος, ἐπειδή διηκόνησεν ὑπηρετῶν εἰς τό μυστήριον τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς ταύτης ἀφ’ ἑσπέρας καί τήν θείαν Λειτουγρίαν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς προεξῆρξεν ὁ π. Ἀριστομένης, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον εἰς τούς προσελθόντας πιστούς, μοναχούς, μοναχάς, ἐντοπίους καί προσκυνητάς.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἱεροδιάκονος π. Παΐσιος ἐδεξιώθη φιλοφρόνως πάντας εἰς τό ἡγουμενεῖον.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.