1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΑΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Κυριακήν, 16ην/29ην Ἰανουαρίου 2023, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς προσκυνήσεως τῆς Τιμίας Ἀλύσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου εἰς τήν ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου -κοινῶς «τῆς Φακῆς», προσκειμένης τῷ συγκροτήματι τοῦ Πραιτωρίου, ἤτοι τῶν φυλακῶν τοῦ Ρωμαϊκοῦ Διοικητηρίου τῆς ἐποχῆς τοῦ Κυρίου.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται τό γεγονός τῆς φυλακίσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου ὑπό τοῦ Ἡρώδου καί τῆς θαυματουργικῆς ἀπελευθερώσεως αὐτοῦ ὑπό τοῦ Θεοῦ διά τοῦ ἀγγέλου Αὐτοῦ, ὡς δηλώνουν τοῦτο αἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (12, 1-11).

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους καί συλλειτουργούντων τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Διονυσίου ἡγουμένου εἰς τό Πραιτώριον καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Εὐλογίου, ψάλλοντος τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου καί μοναχῶν  καί μετεχόντων πιστῶν ἐξ Ἱεροσολύμων  καί ἀλλαχόθεν.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λειτουργίας ὡμίλησεν ὁ Σεβασμιώτατος περί τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ὅστις ἐκλήθη «μακάριος» ὑπό τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτε ὡμολόγησε Αὐτόν ὡς τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν ζῶντα, καί ἡ ὁμολογία αὐτοῦ ἐκλήθη ὡς ἡ πέτρα οἰκοδομήσεως τῆς Ἐκκλησίας. Ὡμίλησε δέ καί περί  τοῦ ἑορταζομένου γεγονότος τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου ὑπό τοῦ Θεοῦ, τῇ βοηθείᾳ τοῦ ἀγγέλου καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί γενικώτερον περί πάντων τῶν κατορθωμάτων τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, τά ὁποῖα κατορθώματα ἐπιτυγχάνονται διά τῆς βοηθείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Μακάριος ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας