1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Παρασκευήν, 16ην/29ην Ἰανουαρίου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς προσκυνήσεως τῆς Τιμίας Ἁλύσεως τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου Πέτρου.

Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ὅλη, ἰδίᾳ ἡ τῶν Ἱεροσολύμων, ἐπιτελεῖ τήν μνήμην τοῦ γεγονότος τῆς φυλακίσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου συμφώνως πρός τό βιβλίον τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, (Πράξ. 12, 1-19). Ἐνθυμεῖται, δηλαδή ἡ Ἐκκλησία ὅτι Ἡρῴδης  Ἀντύπας, ὁ ὁποῖος εἶχε θανατώσει Ἰάκωβον τόν ἀδελφόν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, εἶχε φυλακίσει τόν ἀπόστολον Πέτρον καί ἐκράτει αὐτόν, ἵνα θανατώσῃ αὐτόν καί προσφέρῃ τοῦτον ὡς ἐκδούλευσιν εἰς τούς Ἰουδαίους. Θαυμαστός ὅμως ὁ Θεός ἐν τοῖς ἁγίοις Αὐτοῦ, διότι τήν νύκτα, ἐν ᾧ ἐκοιμᾶτο ὁ ἀπόστολος Πέτρος, ἄγγελος Κυρίου ἐξύπνησεν αὐτόν καί ὡδήγησεν ἐκτός τῆς φυλακῆς καί ἀφῆκεν αὐτόν ἐλεύθερον καί ἐγένετο ἄφαντος καί ἀντελήφθη ὅτι ὁ Κύριος ἔσωσεν αὐτόν καί ἐπορεύθη καί ἔκρουσε τήν θύραν Μαρίας τῆς μητρός τοῦ ἀποστόλου Μάρκου, ὅπου ἀνεπέμπετο προσευχή ὑπέρ αὐτοῦ ὑπό τῆς Ἐκκλησίας, καί  παιδίσκη ὀνόματι Ρόδη ἀνεγνώρισεν αὐτόν ἐκ τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἐν χαρᾷ καί ἀνεκοίνωσεν αὐτόν εἰς τούς προσευχομένους. Τότε ὁ Ἀπόστολος Πέτρος εἶπεν εἰς αὐτούς νά ἀνακοινώσουν τό γεγονός εἰς Ἰάκωβον τόν ἀδελφόν τοῦ Κυρίου καί ἀνεχώρησεν εἰς ἕτερον τόπον, φεύγων τήν μανίαν τοῦ Ἡρῴδου.

Τό γεγονός τοῦτο ἑωρτάσθη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ τοῦ Κυρίου ἤ «τῆς Φακῆς», τόπον φυλακίσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου.

Ἐνταῦθα ἔλαβε χώραν ἡ ἑορτή τῆς προσκυνήσεως τῆς Τιμίας Ἁλύσεως τοῦ ἀποστόλου Πέτρου δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν, λειτουργοῦντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Μελετίου μετά τῶν Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων Νεκταρίου καί Χαντερ καί τοῦ Ἱεροδιακόνου Συμεών, ψάλλοντος τοῦ Βασιλείου Γκοτσοπούλου μετά τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς Ἁγίας Σιών, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα καί μελῶν τοῦ Προξενείου, φιλοξενοῦντος τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου, ὑποδεχομένου καί τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, ὁ Ὁποῖος ἦλθε διά προσκύνησιν.                                            

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας