1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Διά τήν ἑορτήν τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας τοῦ Οὐρανοφάντορος τοῦ Μεγάλου, τήν 1ην/14ην Ἰανουαρίου 2010, ἐτελέσθη ἀφ’ ἑσπέρας πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τόν μοναστηριακόν ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, τήν 2.30 μ.μ.

Ἡ θεία Λειτουργία διά τάς δύο ταύτας μεγάλας ἑορτάς ἐτελέσθη πανηγυρικῶς εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως τήν ἰδίαν νύκτα, συμφώνως πρός τό τυπικόν τῶν Παρρησιῶν, τῶν μεγάλων δηλαδή πανηγυρικῶν ἑορτῶν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Πρός τοῦτο κατῆλθεν ἀπό τῆς πύλης τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως τήν 12.00ην μεσονύκτιον ὥραν μετά συνοδείας τῶν Ἀρχιερέων και Ἱερέων τοῦ Πατριαρχείου ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’.

Μετά τήν εἴσοδον καί τήν προσκύνησιν εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν καί τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Ὄρθρον εἰς τό Καθολικόν, ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξε τῆς θ. Λειτουργίας εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἱερωτάτων Μητροπολιτῶν Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, Ἐλευθερουπόλεως κ. Χριστοδούλου, Γεράσων κ. Θεοφάνους, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Ἀβήλων κ. Δωροθέου, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καί Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, ἱερέων καί διακόνων μετά πολλοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ κατανυκτικῶς παρακολουθοῦντος.

Τήν θ. Λειτουργίαν ἠκολούθησε λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἀνά Προσκυνήματα, συμφώνως πρός τό προσκυνηματικόν καθεστώς, μετ’ εὐλαβείας περιφερομένου τοῦ λειψάνου τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.

Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θ. Λειτουργίας, περί τήν 3.30 π.μ., ὁ Μακαριώτατος ἔκοψε την βασιλόπιτταν εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, εὐχόμενος εἰς τόν Παρασκευοφύλακα Ἀρχιμανδρίτην π. Ἰσίδωρον καί τούς λοιπούς Ναΐτας Πατέρας καί εἰς πάντας τούς μετέχοντας ἑορταστάς αἴσιον, εὐτυχές, εἰρηνικόν, ὑγιεινόν, εὐλογημένον καί καρποφόρον τό Νέον Ἔτος 2010, μέ τήν δύναμιν καί τήν ἐνίσχυσιν τοῦ ἐν τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ σαρκί περιτμηθέντος Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τάς πρεσβείας τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας Οὐρανοφάντορος τοῦ Μεγάλου.

Τήν 12ην μεσημβρινήν τῆς ἰδίας ἡμέρας, 1ης Ἰανουαρίου, παρετέθη πλουσία ἑόρτιος τράπεζα εἰς τό Κεντρικόν Μοναστήριον διά πάντα τά μέλη τῆς Γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder