1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Τήν 1ην /14ην Ἰανουαρίου 2014, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς κατά σάρκα περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί τῆς μνήμης τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας οὐρανοφάντορος τοῦ μεγάλου εἰς νυκτερινήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον ἐν τάξει Παρρησίας.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην τήν 12.00’ μεσονύκτιον ὥραν κατῆλθεν ἐκ τοῦ Πατριαρχείου, τῶν κωδώνων κρουομένων, εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί προεξῆρξε τοῦ Ὄρθρου εἰς τό Καθολικόν καί τῆς θείας Λειτουργίας εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου καί Λύδδης κ. Δημητρίου, Ἱερομονάχων, Ἱεροδιακόνων, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου καί συμμετέχοντος πολλοῦ λαοῦ διαφόρων ἐθνικοτήτων.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν  ἠκολούθησε λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Ἁγίου Τάφου καί ἀνά τά προσκυνήματα ἐν περιφορᾷ τοῦ λειψάνου τῆς χειρός τοῦ Ἁγίου Βασιλείου.

Ἐν τέλει εἰς τό γραφεῖον τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος ἐκόπη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου ἡ βασιλόπιττα πρός χαράν πάντων καί τοῦ λαβόντος τό φλουρί.

Τήν βασιλόπιτταν ἔκοψεν ὁ Μακαριώτατος καί εἰς τό Ἐπιτροπικόν τήν πρωΐαν διά τούς Ἁγιοταφίτας Πατέρας μεθ’ ὅ ἐπεσκέφθη διά προσκύνησιν τήν ἑορτάζουσαν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου παρά τήν Νέαν Πύλην, ἀκολούθως δέ παρεκάθισεν εἰς τήν κοινήν μοναστηριακήν τράπεζαν τήν μεσημβρίαν, ἐν ᾗ ἔκοψε πάλιν τήν βασιλόπιτταν.

Ἡ τελετή μετεδόθη ἀπευθείας άπό τόν Πανάγιον Τάφον διά τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων www.radio.jerusalem-patriarchate.info/gr.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/IIlTRwxEwKw