1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΕΛΑΝΗΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Δευτέραν, 31ην Δεκεμβρίου 2019/ 13ην Ἰανουαρίου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ὁσίας Μελάνης τῆς Ρωμαίας εἰς τό ὑπόγειον παρεκκλήσιον αὐτῆς, ἐντός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Μεγάλης Παναγίας, προσκειμένης τῷ Πατριαρχείῳ νοτιοδυτικῶς.

Ἡ ὁσία Μελάνη κατήγετο ἐκ πλουσίας οἰκογενείας, ζῶσα εἰς Ρώμην κατά τά ἔτη βασιλείας τοῦ Ὀνωρίου. Ἔλαβε σύζυγον εἰς νεαράν ἡλικίαν καί ἀπέκτησε δύο τέκνα, τά ὁποῖα ἀπέθανον. Ἠκολούθησαν ὁ σύζυγος καί οἱ γονεῖς αὐτῆς καί οὕτως αὕτη, πωλήσασα τά ὑπάρχοντα αὐτῆς, περιῆλθεν εἰς μοναστήρια τῆς Αἰγύπτου καί διέθρεψε χιλιάδας μοναχῶν καί χριστιανῶν, ἀκολούθως δέ ἦλθεν εἰς τήν ἁγίαν Γῆν, εἰς Ἱεροσόλυμα καί διέμεινεν ἀσκήσασα εἰς τήν ἐν λόγῳ Ἱεράν Μονήν, μετατρέψασα αὐτήν εἰς  παρθενῶνα, ἐντός τοῦ ὁποίου ἀνεπαύθησαν πολλαί μοναχαί, φθάσασα καί ἡ ἰδία εἰς μεγάλα μέτρα ἀσκήσεως.

Ἡ μνήμη αὐτῆς ἐτιμήθη δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας προεξάρχοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου καί συλλειτουργούντων τοῦ Πρεσβυτέρου Νικήτα καί τοῦ διακόνου π. Συμεών καί  διά θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, συλλειτουργούντων τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου καί τοῦ διακόνου π. Συμεών, ψαλλόντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου καί τοῦ μοναχοῦ Ραφαήλ, καί μετεχουσῶν τῶν μοναζουσῶν τῆς Μονῆς, οὐσῶν δέκα καί πέντε τόν ἀριθμόν, μοναζουσῶν ἄλλων Μονῶν τοῦ Πατριαρχείου καί μετεχόντων ἐντοπίων  καί προσκυνητῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ συντηροῦσα καλῶς τάς εἰκόνας τῆς Μονῆς καθηγουμένη ὁσιωτάτη μοναχή Μελάνη, ἐδεξιώθη μέ κέρασμα τούς Πατέρας καί ὅλον τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας