1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΕΛΑΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Κυριακήν, 31ην Δεκεμβρίου 2018, τελευταίαν ἡμέραν τοῦ Πολιτικοῦ Ἔτους/ 13ην Ἰανουαρίου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ὁσίας Μελάνης τῆς Ρωμαίας, τελεσθεῖσα εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτῆς, τό ἐντός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Μεγάλης Παναγίας, προσκειμένης νοτίως τῇ Ἁγιοταφιτικῇ Ἀδελφότητι.

Ἡ Ἁγία Μελάνη μαρτυρεῖται εἰς τό Συναξάριον τῆς Ἐκκλησίας ὡς εὐγενής καί πλουςία Ρωμαία, ἡ ὁποία μετά τόν θάνατον τοῦ συζύγου καί τῶν τέκνων αὐτῆς ἀπῆλθεν εἰς Αἴγυπτον καί διέθρεψε χιλιάδας μοναχῶν πεινώντων καί Χριστιανῶν καταδιωκομένων ὑπό τῶν Ἀρειανῶν καί ἐν συνέχειᾳ ἐλθοῦσα εἰς Ἱεροσόλυμα ἵδρυσε Παρθενῶνα, ἤτοι γυναικείαν Μονήν καί ἐγκατεβίωσεν εἰς αὐτόν ἐν ἀσκήσει καί ἐλεημοσύναις καί ἐτελεύτησε περί τό ἔτος 410 μ.Χ.

Εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦτο ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί Θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν ὑπό τοῦ ἐφημερίου της Μονῆς τῆς Μεγάλης Παναγίας Ἀρχιμανδρίτου Μακαρίου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Δημητρίου, ψαλλόντων παρεπιδημούντων Ἁγιορειτῶν Πατέρων καί μετεχουσῶν τῶν μοναζουσῶν τῆς Μονῆς καί εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ τῶν Ἱεροσολύμων.

Μετά τή Θείαν Λειτουργίαν ἡ ἡγουμένη ὁσιωτάτη μοναχή Μελάνη, ἡ ἀνακαινίζουσα τόν Ναόν, τόν πρός τιμήν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί συντηρήσασα τήν ἁγιογράφησιν αὐτῆς, ἐδεξιώθη τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας