1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ Η ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ (2016).

Τήν Κυριακήν, 25ην Ἀπριλίου/ 8ην Μαΐου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου τό γεγονός τῆς ψηλαφήσεως τοῦ Κυρίου ὑπό τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ, τήν 8ην ἀπό τῆς Ἀναστάσεως ἡμέραν εἰς τό Ὑπερῷον, τῶν θυρῶν κεκλεισμένων. Τότε καί ὁ Θωμᾶς ἦτο μετ’ αὐτῶν καί ἐμφανισθείς ὁ Κύριος, τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, εἶπεν εἰς τόν Θωμᾶν «φέρε τόν δάκτυλόν σου ὦδε καί βάλε εἰς τήν πλευράν  μου καί μή γίνου ἄπιστος ἀλλά πιστός» καί ὁ Θωμᾶς, ψηλαφήσας ἀνεβόησε: Ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου καί ὁ Κύριος προσεῖπεν Αὐτῷ ὅτι ἑώρακάς με πεπίστευκας, μακάριοι οἱ μή ἰδόντες καί πιστεύσαντες», (Ἰω. 20, 29).

Τό γεγονός τοῦτο ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ὡς Παρρησία. Ἀφ’ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου ἀνεγνώσθη ἡ Θ’ Ὥρα εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀρχιερατική Ἁγιοταφιτική Συνοδεία ὑπό τόν Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιον κατῆλθεν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τῶν κωδώνων κρουομένων.

Ἅμα τῇ ἀφίξει ἐγένετο ἡ Προϋπάντησις καί ἡ Προσκύνησις εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν καί τόν Πανάγιον Τάφον καί ἡ προσκύνησις τῶν Συνοδικῶν καί τῶν Ἀρχιερέων εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί τό Θυμίαμα ἀνά τά προσκυνήματα καί ὁ Μέγας Ἑσπερινός μετά τοῦ Δοξαστικοῦ τῶν Ἀνοιξανταρίων, τῆς Μεγάλης Εἰσόδου καί Ἀρτοκλασίας, ψάλλοντος τοῦ καθηγητοῦ τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς δοκίμου μοναχοῦ κ. Γεωργίου Παπανικολάου δεξιά καί τοῦ Τυπικάρη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀλεξίου.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ, ἐτελέθη ἡ θεία Λειτουργία εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον τοῦ Κυρίου, προεξάρχοντος τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερέων καί διακόνων, ψάλλοντος καί πάλιν τοῦ καθηγητοῦ τῆς  Μουσικῆς κ. Γεωργίου Παπανικολάου καί μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς καί μετεχόντων ἐντοπίων Χριστιανῶν καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας καί Ρουμανίας.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἡ Ἀρχιερατική Ἁγιοταφιτική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ὁ Προεξάρχων τῆς Πανηγύρεως Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος  ηὐχήθη εἰς τούς προσελθόντας προσκύνητάς τήν Χάριν, τήν δύναμιν καί τήν εὐλογίαν τοῦ Ἀναστάντος καί σαρκί ψηλαφηθέντος ὑπό τοῦ Θωμᾶ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἐπέδωσεν αὐτοῖς Πασχαλίους εὐλογίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/ZwleNCxbr7k

httpv://youtu.be/EAnrI9haA_I