1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Τήν Κυριακήν, 10ην /23ην Ἀπριλίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν Πανίερον  Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν τῆς Ἐκκλησίας καί τό προσκυνηματικόν καθεστώς, τό γεγονός τῆς ψηλαφήσεως τοῦ Κυρίου ὑπό τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ. Κατά τήν ἑορτήν ταύτην  ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται ὅτι τήν ὀγδόην ἀπό τῆς Ἀναστάσεως ἡμέραν, ὅτε ὁ Κύριος «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων» εἰσῆλθεν «εἰς τό ὑπερῷον, ἐν ᾧ ἦσαν συνηγμένοι οἱ μαθηταί», ἦτο καί «ὁ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν» καί εἶδε τόν Κύριον καί τούς τύπους τῶν ἥλων εἰς τάς χεῖρας καί τήν πλευράν Αὐτοῦ καί ἐπείσθη ἀναφωνῶν : «Ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου», (Ἰωάν. 20, 24-29).

Τό γεγονός τοῦτο ἑωρτάσθη ὡς «Παρρησία» ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, ἤτοι διά πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας μετ’ εἰσόδου καί προσκυνήσεως εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν καί τόν Πανάγιον Τάφον καί Μεγάλης Εἰσόδου καί Ἀρτοκλασίας εἰς τό Καθολικόν καί διά θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον, προεξάρχοντος τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν πρῶτος ὁ Τελετάρχης Ἀρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαῖος  καί τῶν Ἱεροδιακόνων Δημητρίου καί Ἀγαπίου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τοῦ ἀριστεροῦ ψάλτου κ. Γεωργίου Ἀλβανοῦ καί μετεχόντων μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας τῶν Ἱεροσολύμων καί εἰσέτι ἐκ τοῦ Πάσχα παρευρισκομένων προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Κύπρου, Ρωσίας καί Ρουμανίας.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησεν ἡ ἄνοδος εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ὁ Σεβασμιώτατος ηὐχήθη εἰς πάντας τήν βεβαίαν πίστιν τοῦ Θωμᾶ καί διένειμε ἀναστασίμους εὐλογίας εἰς πάντας.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/mzT1bkFtAcE

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]