1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΙΩΝ

Ἡ Δευτέρα, 31η Μαΐου /13η Ἰουνίου 2022, ἑωρτάσθη ὡς Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατά τά ὁριζόμενα ὑπό τοῦ βιβλίου τοῦ Πεντηκοσταρίου. Ἡ ἡμέρα αὕτη ἀφιερώνεται ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ἰδιαιτέρως εἰς τό Ἅγιον Πνεῦμα, καθ’ ὅτι ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν ἐπεφοίτησεν ἐπί τούς ἁγίους μαθητάς καί ἀποστόλους καί ἐφώτισε καί ἐνεδυνάμωσεν αὐτούς νά κηρύξουν ἐν παρρησίᾳ καί ἀνδρείᾳ τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ.

«Εὐλογητός Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ πανσόφους τούς ἁλιεῖς ἀναδείξας… δι’  αὐτῶν « ἐσαγήνευσε τήν οἰκουμένην» καί ἔσωσεν αὐτήν.

Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας τήν ἡμέραν τῆς Κυριακῆς 30ῆς Μαΐου / 12ης Ἰουνίου 2022, καί δι’ ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν τῆς Γονυκλισίας εἰς τό παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς, ἐντός τοῦ Κοιμητηρίου τῆς Ἁγίας Σιών, Προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, τῇ συνιερουργίᾳ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Κλαυδίου καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου καί  τῶν Πρεσβυτέρων π. Φάραχ καί τοῦ π. Νεκταρίου τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τόν ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐν τῇ Ἁγίᾳ Σιών Μονῆς τοῦ Πατριαρχείου, προεξάρχοντος καί πάλιν τοῦ Ἁγίου Ἀνθηδῶνος ψαλλόντων τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Συμεών μετά τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών καί μετεχόντων ἐν εὐλαβείᾳ πολλῶν πιστῶν.

Ἅμα τῷ τέλει τῆς θείας Λειτουργίας ἤρχισε λιτανεία πρός τόν Τάφον τοῦ Δαυΐδ καί τό ὑπερῷον δι’ ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν τῆς Γονυκλισίας, μιᾶς ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ, μιᾶς ἐν τῷ παρεκκλησίῳ τῆς Ἁγίας Σιών, τῇ κατακόμβῃ  τῇ ἀνατολικῶς κειμένῃ τοῦ Κοιμητηρίου, μιᾶς ἐν τῷ Ὑπερῴῳ καί δεήσεως εἰς αὐτόν τόν τάφον τοῦ Δαυΐδ, ὡς καί δέησις ἐν τῇ ἐπιστροφῇ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων πρό τῆς θύρας τοῦ Κοιμητηρίου.

Τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τούς ἑορταστάς ἐδεξιώθη ὁ Σχολάρχης Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας